Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Landbouw 

Vooral in Noord- en Midden-Limburg bepaalt de agrarische sector voor een belangrijk deel het gezicht van het landelijk gebied. Er is veel intensieve veehouderij, glastuinbouw en tuinbouw. In Zuid-Limburg wordt meer extensieve landbouw bedreven, zoals het houden van melkvee, met daarnaast fruitteelt. De intensieve veehouderij brengt een grote druk op haar omgeving met zich mee. Weliswaar stelt Europese en nationale regelgeving steeds strengere normen aan stallen, toch is de ammoniakdruk nog altijd hoog.

De ammoniakuitstoot zorgt mede voor vermesting en verzuring van de natuurgebieden in onze provincie. Ook bepaalt zij het gezicht van het landelijk gebied, net als de glastuinbouw, door de steeds grotere maten die stallen en kassen aan gaan nemen. De Natuur en Milieufederatie Limburg streeft naar een duurzame landbouw in onze provincie.

Thema's en projecten

  • Ammoniak en natuur
  • Mestproblematiek
  • Biologische landbouw
  • Limburgse Land- en Tuinbouw Loont

 

  • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  • Intensieve veehouderij
  • Geurhinder en fijnstof