Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Landbouw 

Vooral in Noord- en Midden-Limburg bepaalt de agrarische sector voor een belangrijk deel het gezicht van het landelijk gebied. Er is veel intensieve veehouderij, glastuinbouw en tuinbouw. In Zuid-Limburg wordt meer extensieve landbouw bedreven, zoals het houden van melkvee, met daarnaast fruitteelt. De intensieve veehouderij brengt een grote druk op haar omgeving met zich mee. Weliswaar stelt Europese en nationale regelgeving steeds strengere normen aan stallen, toch is de ammoniakdruk en de uitstoot van fijnstof nog altijd hoog.

De ammoniakuitstoot zorgt voor vermesting en verzuring van de natuurgebieden in onze provincie. De intensieve veehouderij grijpt verder in op het landschap door de steeds grotere maten die stallen aannemen. De Natuur en Milieufederatie Limburg streeft naar een duurzame landbouw in onze provincie met zoveel mogelijk gesloten voedsel-mest kringlopen.

Thema's en projecten 

Intensieve veehouderij:

  • Manifest Evenwichtige Veehouderij in 2015
  • Ammoniak en natuur / Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  • Geurhinder en fijnstof
  • Mestoverschotten (mestverwerking, derogatie)

Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2.0:

  • Schone stallen
  • Biologische landbouw
  • Voedselbossen