Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Natuur 

Veel mensen vinden natuur en landschap belangrijk en zijn lid van natuur- en milieuorganisaties. Wie in het buitengebied komt, ziet hoe steeds meer mensen op zoek zijn naar rust, ruimte en groen. Het Limburgse platteland bevat veel natuurlijke kwaliteiten en er is een uitgebreid netwerk aanwezig van gebieden met belangrijke natuurwaarden. Helaas verliezen natuur en landschap de strijd om de ruimte nog te vaak.

De Natuur en Milieufederatie Limburg wil voldoende, kwalitatief hoogwaardig landelijk gebied behouden. Het landelijk gebied is onmisbaar voor het contrast met de stad en als open ruimte waarin mensen kunnen recreƫren. Ook verdient de kwaliteit van de natuur bijzondere aandacht om de negatieve effecten van verdroging, verzuring, vermesting en verspreiding van zware metalen en gifstoffen zoveel mogelijk te voorkomen.

Thema's en projecten

 • Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Natura 2000
 • Nationaal Natuur Netwerk (voorheen EHS)

 

 • Provinciale Natuurvisie
 • Meerjaren Programma Ontsnippering

Milieu 

De kwaliteit van ons milieu staat voortdurend onder druk. Hoewel de luchtkwaliteit na de jaren '70 en '80 is verbeterd, is de lucht als gevolg van vooral industriƫle activiteiten en verkeer nog steeds niet schoon. Fijnstof en stikstofoxiden zijn vooral in het stedelijk milieu een bedreiging voor de gezondheid. Dit probleem doet zich met name in Maastricht voor.

 

Een aantal plekken in Limburg heeft te maken met lokale milieuproblemen. De bewoners ervaren daar direct de effecten van en roepen soms de hulp in van de Natuur en Milieufederatie. Een bron van zorg is het open blijven van de verouderde kerncentrale in Tihange. De kansen op een ongeval is weliswaar klein, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. De NMF Limburg streeft naar sluiting ervan.

Water is uitermate belangrijk voor Limburg. Het is de basis voor het leven van de mens en voor de natuur en draagt in belangrijke mate bij aan toerisme en recreatie in de provincie. Maar ook het gevaar van natte voeten dreigt. De Natuur en Milieufederatie Limburg streeft ernaar dat in Limburg het water de ruimte krijgt, maar geen bedreiging vormt.

Thema's en projecten

 • Gemeentelijk milieubeleid
 • Milieuvergunningen
 • Luchtkwaliteit
 • Bodemkwaliteit
 • Stiltegebieden

 

 • Groene waterschapsbestuurders
 • Kaderrichtlijn water
 • Verdroging