Eerste aanzet tot volbouwen oostoever vanweg A73

11 juni 2003

Eerste aanzet tot volbouwen oostoever vanweg A73

De Milieufederatie wijst de plannen van de gemeente Beesel af

College B&W Gemeente Beesel
Raadsleden Gemeente Beesel
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

Roermond:27 mei 2003
Betreft: Recreatiepark poort van Reuver
Behandeld door: dhr. T.Wuts
Nummer/ Kenmerk: 03.0104 / TW / 272.111

Geachte heer, mevrouw,

Uit Dagblad De Limburger van vrijdag 30 mei j.l. hebben wij vernomen dat u voornemens bent om, vooruitlopend op de toekomstvisie voor de gehele gemeente, een structuurvisie vast te stellen voor het gebied begrensd door de spoorlijn Swalmen-Reuver, de Bergerhofweg, de A-73 en Landgoed Waterloo.

Wij zijn van mening dat op een gedeelte van bovengenoemd terrein geen bouwkundige activiteiten kunnen plaatsvinden en dat het noodzakelijk is om de invulling te bekijken in relatie het aangrenzende gebied tussen de Maas en de grens.

In het onderstaande geven wij hiervoor een nadere onderbouwing.

1. Het voornemen is strijdig met het POL.

* Het betreffende gebied is volgens het POL geen Stedelijk reconversiegebied.
* Het gebied heeft volgens het POL de bestemming Vitaal landelijk gebied.

2. In het kader van de aanleg van de A-73 Zuid zijn onder de A-73 tussen het landgoed Waterloo en de Bergerhofweg 10 kleinwildtunnels en een ecoduiker voorzien.

* Deze hebben tot doel de gebieden ten oosten (richting grens) en ten westen (richting Walsberg, Maas) van de A-73 met elkaar te verbinden.
* Aldus kunnen diverse diersoorten van de gebieden ten oosten en ten westen van de A-73 gebruik maken van het gebied als leef -en fourageergebied.
* Deze maatregelen maken deel uit van de natuurcompensatie-en mitigatieplannen voor de A-73, zoals vastgesteld door de Raad van State.

3. Inmiddels is Rijkswaterstaat aan de slag met de voorbereidingen voor deze compensatie, ook in dit gebied. De gemeente zou op zijn minst haar voornemen moeten afstemmen met Rijkswaterstaat. Dit is tot nu toe niet gebeurd.

4. Wij zijn van oordeel dat ook lagere overheden de plicht hebben mede zorg te dragen voor een adequate inpassing van de weg, inclusief de natuurcompensatie.

* Ruimtebeslag door andere functies in hetzelfde gebied bemoeilijkt het realiseren van de natuurcompensatie, omdat daardoor minder gronden ter beschikking zijn.
* Volgens het A-73-besluit dient de natuurcompensatie te zijn gerealiseerd voordat de weg in gebruik wordt genomen.

5. De milieuorganisaties zijn van oordeel dat de aanleg van de A-73 met de daarbij behorende compensatie prioriteit moet hebben boven andere ruimtevragende plannen die de aanleg van de weg kunnen frustreren.

6. Naast het bovenstaande signaleren wij een ander gevaar: Het aanleggen van de A-73 als aanleiding tot het volbouwen van de Oostoever van de Maas.

Het plan van de gemeente Beesel lijkt hiervoor de eerste aanzet.

Wij verzoeken u met het bovenstaande in de besluitvorming rekening te houden.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Milieufederatie Limburg

i.r. H.K. Vijverberg – directeur
namens deze H. Bemelmans

c.c.
Provincie Limburg
LNV-Zuid
Rijkswaterstaat

Tags: