Groene waterschapsbestuurders gezocht!

17 juni 2003

Groene waterschapsbestuurders gezocht!

Informatie voor kandidaat groene bestuurders voor de WATERSCHAPSVERKIEZINGEN in mei 2004

In mei 2004 vinden de verkiezingen voor de besturen van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei plaats. Omdat de waterschappen een belangrijke rol spelen bij keuzes in het waterbeheer, zien we graag dat ook de stem van natuur en milieu in dat bestuur goed vertegenwoordigd is. Daarom organiseren de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Stichtingen Het Limburgs Landschap en Limburgse Milieufederatie een ondersteuning van de verkiezingscampagne van groene kandidaten voor het waterschapsbestuur. De campagne start in het voorjaar van 2004 en belangstellenden voor ondersteuning als groene kandidaat vragen we zich voor 1 oktober 2003 bij de Limburgse Milieufederatie aan te melden.

HET (voorlopige) GROENE PROGRAMMA

Kies voor natuur in het waterschapsbestuur.

Veilig leven met water, nu en later:

1. Meer ruimte voor opvangen en vasthouden van water. Om te beginnen rond de verdrogende natuur.
2. Schoner water voor drinkwater, zwemwater en viswater, door het terugdringen van schadelijke bestrijdingsmiddelen en riooloverstorten en door het schoonmaken van vervuilde waterbodems
3. Ruimte voor schoon water sturend bij de planologie van stad en land.
4. Herstel en ontwikkeling van waternatuur en het karakteristieke waterlandschap, ook voor bewoners en recreanten.
5. Een rechtvaardige kostenverdeling voor een efficiënt en betaalbaar waterschap en een goede communicatie met de burgers.

SELECTIEPROCEDURE

De ondersteunende organisaties maken een selectie van te ondersteunen groene kandidaten volgens een de hierna gepresenteerde procedure. Onderdeel van de procedure is de te volgen handelwijze bij teveel aanmeldingen van geschikte kandidaten. Immers wij willen per kiesdistrict en per categorie slechts een enkele kandidaat ondersteunen om de kans op verkiezing zo groot mogelijk te maken.

De selectie van groene kandidaten wordt uitgevoerd door een selectiecommissie bestaande uit drie personen. Deze commissie worden ingesteld door de Milieufederatie in overleg met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap. De leden van de selectiecommissie hebben bestuurlijke ervaring, kennis van het werkveld van de waterschappen en kennis van het netwerk waaruit de groene kandidaten komen.

Doelstellingen bij de selectie zijn:

– gemotiveerde, actieve en ter zake kundige groene kandidaten;
– per waterschap en per categorie (bebouwd, ingezetenen en eventueel onbebouwd);
– voldoende kandidaten met belangstelling voor het Dagelijks Bestuur lidmaatschap;
– voor de categorieën ingezetenen en gebouwd in elk kiesdistrict minimaal één geschikte kandidaat, aantal vooraf te bepalen door de selectiecommissie.

Iedere gegadigde kan zich tot 1 oktober bij de milieufederatie aanmelden als potentiële groene kandidaat door middel van een formulier. De selectiecommissie toetst deze aanmeldingen vervolgens aan het profiel. De selectiecommissie kan om aanvullende informatie vragen of de kandidaat uitnodigen voor een gesprek. Mensen worden alleen gesteund als groene kandidaat als ze het vertrouwen genieten van alle ondersteunende organisaties.

De selectiecommissie maakt in overleg met de kandidaten die voldoen aan het profiel een voorlopige indeling naar categorieën en kiesdistricten. Als voor een plaats meer kandidaten zijn dan het optimale aantal dan verloopt de keuze via de volgende stappen (voor zover nodig):

1. Kandidaten worden, indien mogelijk, in een andere categorie of kiesdistrict geplaatst.

2. Kandidaten trekken zich vrijwillig terug.

3. Een groene kandidaat die al bestuurslid is geweest wordt geplaatst.

4. Een vrouwelijke kandidaat wordt geplaatst.

De selectiecommissie stelt hierna een concept lijst van te ondersteunen groene kandidaten op. De selectiecommissie zorgt ervoor dat iedereen die zich heeft aangemeld zo snel mogelijk na 1 oktober 2003 wordt ingelicht over het al dan niet ondersteunen als groene kandidaat. Daarnaast stelt de commissie een lijst van potentiële Dagelijks Bestuur leden op.

De concept lijst wordt voorgelegd aan de ondersteunende organisaties. Deze stellen de kandidatenlijst half november definitief vast.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de

Milieufederatie Limburg,
Godsweerderstraat 2
6071 GH Roermond;
t 0475 – 386410
f 0475 – 386429
e info@milieufederatielimburg.nl

Op verzoek wordt u toegezonden:
-Profielschets kandidaat bestuurder;
-Tijdsinvestering en kostenvergoeding;
-Kandidaatstellingsformulier;

Tags: