NMF Limburg presenteert windmolenvisie

19 juli 2016

NMF Limburg presenteert windmolenvisie

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft de windmolenvisie ‘Windmolens in Limburg: Oog voor natuur en landschap’ opgesteld. Met deze visie wil de NMF Limburg laten zien waar plaatsing van windturbines in Limburg al dan niet wenselijk is rekening houdende met natuur en landschap.

Windmolens in Limburg zijn volgens de NMF Limburg noodzakelijk vanwege de verduurzaming van de energie, maar initiatieven voor windmolens mogen niet zonder meer ten koste gaan van natuur en landschap. Uit de praktijk blijkt een toename van initiatieven nabij natuurgebieden – met alle negatieve gevolgen vandien – door weerstand van burgers tegen windmolens in hun directe leefomgeving.

Met haar windmolenvisie wil de NMF Limburg inzichtelijk maken waar plaatsing van windturbines het minst schadelijk is voor natuur en landschap.

De visie is opgesteld aan de hand van uitgebreid onderzoek. Daarbij is gekeken waar windmolens significant negatieve effecten kunnen hebben op vogels, vleermuizen en landschap (mede aan de hand van de Windmolenrisicokaart van de Vogelbescherming Nederland en Europese richtlijnen). Deze gebieden zouden volgens de federatie op voorhand uitgesloten moeten zijn als mogelijke locaties voor windmolens. Het gaat hierbij om belangrijke natuurgebieden en landschappen, zoals het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de goudgroene natuurzones (de belangrijkste natuurgebieden volgens het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014) én de aangrenzende zones. Voor de Vogelrichtlijngebieden is een windmolenvrijezone van 1.200 meter aangehouden. Voor de goudgroene natuurgebieden alsmede de watergangen relevant voor vleermuizen, geldt een zone van 200 meter.

De visie van de NMF Limburg biedt een kader voor provincie, gemeenten en initiatiefnemers om plaatsing van windmolens op de daarvoor meest geschikte plekken te stimuleren. De NMF Limburg wil dat windturbines primair in zogenaamde ‘zoekgebieden’ gebouwd worden, omdat daar geen of nauwelijks effecten op natuur en landschap te verwachten zijn.

De uitgebreide onderbouwing van de bevindingen wordt gegeven in de visie ‘Windmolens in Limburg: Oog voor natuur en landschap’ die je hieronder kunt downloaden.

NMF Limburg presenteer windmolenvisie