Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Overheid 

Waterschap Peel en Maasvallei is een professionele waterpartner in Noord- en Midden Limburg voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water.

Waterschap Roer en Overmaas zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water! De naam 'waterschap' zegt alles over het werk van de organisatie: ze houdt zich bezig met het water in beken, meren, vennen, bronnetjes en met het ondiepe grondwater in het land van Maas en Roer (het zuidelijke deel van de provincie Limburg).

Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur.

Ze behartigt belangen van alle gemeenten bij andere overheden en adviseert de leden over actuele ontwikkelingen.

Bedrijven en particulieren die de milieuregels aan hun laars lappen, krijgen te maken met de politie. De politie houdt toezicht op het milieu, handhaaft wetten en regels op dit gebied en deelt zonodig een proces-verbaal uit.

Website van de Provincie Limburg.

In het Milieuloket vindt u toegankelijke informatie van algemene aard over diverse milieukwesties. Daarnaast leest u hoe burgers, bedrijven en overheid milieuproblemen kunnen voorkomen of oplossen.

InfoMil informeert overheden over milieubeleid. We zijn een schakel tussen de beleidsmakers van het ministerie van VROM en gemeenten, provincies en waterschappen die dit beleid uitvoeren. In beide richtingen verzamelen en verschaffen we kennis. Actueel, onafhankelijk, integraal en op een kwalitatief hoog niveau.

Onder het motto ‘Vertrouwd met water, vooruitstrevend in verbindingen’, werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de duurzame bescherming tegen het water en aan veilige verbindingen van internationale kwaliteit.

Het Ministerie van Economische Zaken werkt aan duurzaam en innovatief ondernemerschap in de landbouw en visserij, aan voedselveiligheid en -kwaliteit, aan vitale natuur en een vertrouwd platteland.

De website Overheid.nl is de kortste weg naar overheidsinformatie. Deze website is de eenvoudige en betrouwbare toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.