Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Ruimte & mobiliteit 

De NMF Limburg zet zich in voor een rijke natuur en een mooi landschap. Ze leveren een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat en dragen bij aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Daarnaast zijn natuur en landschap ook een belangrijke motor voor de vrijetijdseconomie en maken mooie natuurgebieden en fraaie landschappen Limburg aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en werknemers. Daarmee zijn ze een economische factor van belang.

Fysieke ruimte is een schaars goed en kan maar één keer worden uitgegeven. Dat vraagt om een zorgvuldig ruimtegebruik. Door binnenstedelijke ruimte beter te benutten, hoeven minder groene gebieden opgeofferd te worden.

 

De Natuur en Milieufederatie Limburg houdt zich bezig met ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in de provincie. Zo wordt er aan de voorkant gevraagd of ongevraagd – meegedacht bij grotere ruimtelijke projecten. Daarbij zet de NMF Limburg in op ruimtelijke plannen met voldoende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, natuur, landschap en leefmilieu. Voorbeelden van projecten waarbij we betrokken zijn, dan wel onze stem hebben laten horen zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de IJzeren Rijn, VDL Nedcar, de N280 en Graetheide.

 

De Natuur en Milieufederatie Limburg streeft naar een leefomgeving waarbij de kwaliteiten van natuur, landschap en milieu gewaarborgd blijven, met begrip voor de veranderende wereld om ons heen. Doordat we steeds vaker vroeg betrokken worden bij ruimtelijke projecten kan de Natuur en Milieufederatie constructief meedenken en kunnen economische ontwikkelingen meestal samengaan met bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap.

Ruimte 

De kwaliteit van het landschap maakt Limburg aantrekkelijk om te wonen, te werken en zich te vestigen. Ook is het landschap een belangrijke motor voor de vrijetijdseconomie. We moeten deze landschappelijke rijkdom wel koesteren en bij ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit versterken.

Limburg heeft genoeg woningen, bedrijventerreinen, kantoren en winkels. In toenemende mate zelfs te veel. Tegelijkertijd is de kwaliteit steeds minder toegesneden op de behoefte; de uitdaging is om een omslag te maken van kwantiteit naar kwaliteit. NMF Limburg streeft naar een verbetering van natuur, milieu en landschap zonder daarbij de sociaal-culturele en economische belangen te schaden.

Thema's en projecten

  • Circuit De Peel Venray
  • Greenport Venlo
  • Locaties windenergie

 

  • Regionale uitwerkingen POL 2014
  • Omgevingswet
  • Bestemmingsplannen buitengebied

Mobiliteit 

De Natuur en Milieufederatie Limburg zet zich in voor een efficiënt en zuinig verkeerssysteem, dat past binnen een duurzame samenleving. Het is belangrijk om milieuvriendelijke alternatieven voor het autogebruik en het gebruik van vrachtauto en vliegtuig te ontwikkelen.

De NMF Limburg beschouwt de bedragen die de lokale overheden pompen in het open houden van Maastricht Aachen Airport als niet erg doelmatig en geen bijdrage aan het vervoerssysteem zoals de NMF Limburg dat wenst. Onder meer binnen de platforms luchtkwaliteit en de PCOL draagt de federatie dit standpunt uit en brengt ze waar dat kan alternatieven naar voren.

Thema's en projecten

  • N280
  • N266
  • Buitenring Parkstad
  • IJzeren Rijn