Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Vacature nieuwe voorzitter 

De Natuur en Milieufederatie Limburg is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Ook bundelt zij de krachten in Limburg die de omslag naar een duurzame samenleving willen verwezenlijken.

 

De Milieufederatie beschikt over een professioneel bureau gevestigd in het GroenHuis te Roermond. Hier werken gespecialiseerde medewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw, water, milieu, energie en communicatie.

Bestuur

De Natuur en Milieufederatie Limburg is een stichting met een Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het bestuur van de Milieufederatie Limburg bestaat uit vrijwilligers die zeer betrokken zijn bij natuur en milieu in de provincie Limburg.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de daaruit voortvloeiende projecten. Het Algemeen Bestuur van de Milieufederatie Limburg bestuurt op hoofdlijnen en kan taken en bevoegdheden delegeren aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur mandateert de directeur van het bureau.

De verdeling van taken is vastgelegd in het bestuursreglement en het directiestatuut.

Het bestuur schept de voorwaarden en bepaalt het beleid. Het te voeren beleid is in hoofdlijnen neergelegd in het meerjarenbeleidsplan en wordt jaarlijks uitgewerkt in een door het bestuur vast te stellen werkplan.

 

Profiel nieuwe voorzitter

De voorzitter is samen met de secretaris verantwoordelijk voor het bestuurlijk functioneren van de stichting. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de stichting. De voorzitter is in beginsel het aanspreekpunt voor het bestuur en de directeur.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en de jaarlijkse bijeenkomst van de aangesloten organisaties.

De voorzitter kan een of meer functies overdragen aan de plaatsvervangende voorzitter, incidenteel ook aan andere bestuursleden.

 

Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht:

- betrokkenheid te voelen bij natuur, landschap, milieu en duurzaamheid;

- te beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en strategisch inzicht en zo mogelijk bedrijfsmatige/management ervaring;

- een 'bruggenbouwer' te zijn die gemakkelijk contacten legt en in staat is diplomatiek op te treden;

- in afstemming met de directeur de Natuur en Milieufederatie naar buiten te vertegenwoordigen;

- voldoende tijd te hebben voor de zich voordoende werkzaamheden.

 

Tijdsbeslag

Het Algemeen Bestuur komt drie keer per jaar bijeen en het Dagelijks Bestuur vijf keer per jaar. Daarnaast worden er jaarlijks twee regiovergaderingen gehouden, die in principe worden voorgezeten door een van de AB leden. De vergaderingen van het bestuur en in de regio vinden in de avonduren plaats.

 

Honoreren en vergoedingen

De kosten die leden van het bestuur redelijkerwijs maken in verband met het bijwonen van vergaderingen van het bestuur of andere activiteiten in het kader van het bestuurslidmaatschap, worden aan hen door de organisatie vergoed.

 

Bent u onze nieuwe voorzitter? Neem dan contact op met directeur Hans Heijnen via info@nmflimburg.nl