Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Groene organisaties 

De Natuur en Milieufederaties vertegenwoordigen samen meer dan duizend particuliere natuur- en milieuorganisaties. De twaalf provinciale federaties komen in de eigen provincie op voor de belangen van natuur, milieu en landschap.

De Dierenbescherming is met bijna 200.000 leden, tienduizenden donateurs, meer dan 100 afdelingen en bijna 100 asielen de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren.

Wakker Dier is een jonge, actieve campagne-organisatie met als doel: het verbeteren van het welzijn van dieren in de bio-industrie en het onder de aandacht brengen van misstanden.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging die actief in en met de natuur bezig wil zijn: met natuurbeleving, met natuurstudie èn met natuurbescherming. Anders gezegd: de KNNV is de vereniging voor veldbiologie.

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met zijn leefomgeving.

Biologica is een beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en biologische voeding.

De provinciale Landschappen zijn twaalf particuliere natuurbeschermingsorganisaties die zich inzetten voor de natuur bij u in de buurt. Behoud, beheer en ontwikkeling zijn de kernwoorden. Behalve voor natuur is er ook oog voor de bijbehorende cultuurhistorie.

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen. Want een gezonde en gevarieerde natuur kan niet zonder deze bedreigde diergroepen.

IVN 

Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie IVN is een bloeiende vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. De leden zetten zich actief in voor natuur en milieu, door middel van een breed scala aan voorlichtende- en educatieve activiteiten. De IVN is in elke provincie vertegenwoordigd door een Consulentschap. In Limburg is dit Consulentschap gevestigd in Het GroenHuis in Roermond.

De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie is een vereniging voor en door jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Ruim 80 jaar geleden opgericht en nog altijd springlevend! Een vereniging voor jongeren met een passie voor de natuur.

Het samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland is actief op de volgende terreinen: het beheer van landschapselementen, het agrarisch natuurbeheer, de weidevogelbescherming, de aardkunde, de cultuurhistorie en de historische infrastructuur.

Greenpeace is een internationale, onafhankelijke milieuorganisatie die mondiale milieuproblemen aan de kaak stelt en oplossingen afdwingt die essentieel zijn voor een gezonde, groene toekomst. Het doel: een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

Het Wereld Natuur Fonds heeft verschillende werkterreinen. Deze vormen aparte afdelingen binnen de organisatie. Op elk terrein werkt een team van specialisten aan verschillende projecten. Dit kunnen projecten in het buitenland zijn maar ook projecten in Nederland.

Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al haar verschijningsvormen.

Milieudefensie is een vooruitstrevende maatschappelijke organisatie met een bijzondere actieradius: landelijk, lokaal én internationaal. Milieudefensie pakt concrete milieuproblemen aan, gaat in debat met alle betrokkenen, zoekt samen naar oplossingen en voert stevige acties als dat nodig is.