Energie & klimaat

Energie & klimaat

De Natuur en Milieufederatie Limburg streeft naar een volledig duurzame energievoorziening voor Limburg in 2050. Om de uitstoot van broeikasgassen in enkele decennia terug te brengen tot nul is een ingrijpende energietransitie nodig. Wij stimuleren de overgang naar duurzame energiebronnen en waken er tegelijkertijd voor dat deze niet ten koste gaat van natuur en landschap.

Op weg naar duurzame energiebronnen

De opwarming van de aarde tegengaan is een uitdaging op mondiale schaal. In internationaal verband zijn hierover afspraken gemaakt en ook Nederland heeft zich hieraan gecommitteerd. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 is de ambitie om de CO2-uitstoot met 95% te hebben verminderd. Voor Nederland betekent dat naast een forse opgave op het vlak van energiebesparing een verregaande transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening naar een energievoorziening gebaseerd op duurzame energiebronnen.

Onze rol in de provincie

De Natuur en Milieufederaties zijn ondertekenaar van het Klimaatakkoord 2019. De Natuur en Milieufederatie Limburg speelt een belangrijke rol in de uitwerking van de afspraken op regionaal en lokaal niveau. Onze rol is hierbij vooral het actief ondersteunen van bewonersinitiatieven en energiecoöperaties, het adviseren van overheden, zowel op het gebied van energiebesparing als van duurzame energieopwekking en het organiseren van kennisdeling. Wij zijn intensief betrokken bij het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en die in Zuid-Limburg.

Zorgvuldige afweging

Hernieuwbare energie vraagt heel veel ruimte met consequenties voor natuur en landschap. De Natuur en Milieufederatie Limburg werkt mee aan het realiseren van de energieopgaaf met respect voor natuur en landschap. De energietransitie vraagt om heldere keuzes. Wij kiezen voor een intermediaire en faciliterende rol. Dit doen we door verschillende belangen zorgvuldig af te wegen en het voortouw te nemen in de discussie. Zo kunnen we met breed gedragen voorstellen en oplossingen komen. En waar mogelijk bemiddelen we tussen ontwikkelaars, burgers en natuurorganisaties.

Limburgs energielandschap 2050

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft onderzoek laten doen naar het gewenste energielandschap in 2050. Daarbij rekening houdend met energiebesparing. Dit onderzoek laat zien hoe hernieuwbare energiewinning een plek kan krijgen in het Limburgse landschap van morgen.

Bekijk het onderzoek

Projecten & activiteiten

 • SELL | Servicepunt Energie Lokaal Limburg
  Steeds meer mensen kiezen ervoor om minder afhankelijk te worden van fossiele energie, de grote energiemaatschappijen en de almaar stijgende prijzen van gas en elektriciteit. Zij organiseren zich en richten een vereniging of coöperatie op om energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken. Die initiatieven ondersteunt de Natuur en Milieufederatie Limburg sinds 2012 met het Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL).
  Lees verder
 • Training Energieboswachter
  Vind je de energietransitie belangrijk? Wil je meer leren over de combinatie van zon- en windparken én natuur en biodiversiteit? Ben je actief bij een lokale natuur-, landschaps- of energiegroep of wil je als betrokken inwoner je kennis vergroten? Meld je dan nu aan voor de verdiepende training Energieboswachter!
  Lees verder
 • Betrokkenheid energieprojecten
  Steeds meer initiatiefnemers van energieprojecten in de provincie betrekken de Natuur en Milieufederatie Limburg bij hun project met vragen over natuur, landschap, biodiversiteit, en het integreren van lokaal eigendom. Zo kunnen we op projectniveau meedenken, adviseren en tegelijkertijd samen met onze lokale achterban de belangen behartigen van natuur, landschap en biodiversiteit. De afgelopen jaren is de milieufederatie betrokken geweest bij de ontwikkeling van een flink aantal energieprojecten in Limburg. Dit zullen wij de komende jaren blijven doen.
  Lees verder
 • Regionale Energie Strategie (RES)
  De energietransitie gaat onze samenleving en ons landschap veranderen. Er is de Natuur en Milieufederatie Limburg alles aan gelegen die verandering goed te laten verlopen. Daarom doen we actief mee met die energietransitie.
  Lees verder
 • Stimulering lokale energiecoöperaties
  Energiecoöperaties leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en sociale innovatie in een gemeente en kunnen daarmee het gemeentelijke beleid op die gebieden van onderop ondersteunen. Vaak spelen ze een positieve rol in het verkrijgen van draagvlak voor nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie.

  In twee van de drie gemeenten in Limburg bestaat al een energiecoöperatie met een brede doelstelling, zowel actief op het gebied van energiebesparing als van duurzame energieopwekking. De Natuur en Milieufederatie heeft hieraan actief bijgedragen. Daarvoor is onder andere een aanbod ontwikkeld van drie workshops om beginnende initiatieven op weg te helpen. Bekijk een voorbeeld.

  Meer info over Stimulering lokale energiecoöperaties?
  Neem contact op

 • Opleiding energiecoaches Hoom
  De Natuur en Milieufederatie Limburg verzorgde jarenlang een opleiding voor energiecoaches. In 2021 zijn we de samenwerking aangegaan met de landelijke coöperatie Hoom, om de frequentie van de cursus te garanderen en om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. De NMF Limburg neemt een coördinerende rol in het opleidingstraject. Er wordt in de cursus aandacht geschonken aan de schil van de woning, installaties, gedragsaspecten van de bewoner in relatie tot energiegebruik en energiebesparing, ventilatie van de woning in relatie tot isolatie. Ook krijgen de cursisten de nodige praktijkopdrachten mee binnen de cursus. Bekijk de website van Hoom.

  Meer info over Opleiding energiecoaches Hoom?
  Neem contact op

 • Onderzoek zonnepanelen op parkeerterreinen
  De Natuur en Milieufederatie Limburg deed in opdracht van de provincie Limburg een onderzoek om businesscases te ontwikkelen ten behoeve van het overkappen van parkeervoorzieningen met daken voorzien van zonnepanelen. Dit met als doel de energietransitie te versnellen, bij voorkeur in de gebouwde omgeving en liefst met dubbel ruimtegebruik. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met een externe partij die ervaring heeft op dit vlak, Energie van Hollandsche Bodem. Het onderzoek heeft geleid tot een brede verkenning van mogelijkheden in Limburg en de ontwikkeling van diverse businesscases. De verworven kennis is in het najaar van 2021 breed gedeeld tijdens een mini-symposium. Hierbij waren zo’n 50 diverse betrokkenen bij het onderwerp aanwezig, zoals beheerders/eigenaren van grote parkeerplaatsen in Limburg, ambtenaren, en energiecoöperaties.

  Meer info over Onderzoek zonnepanelen op parkeerterreinen?
  Neem contact op

 • Energietuinen
  Met het landelijke project Energietuinen Nederland willen de Natuur en Milieufederaties en Wageningen University & Research (WUR) laten zien dat energieopwekking van waarde kan zijn voor landschap en omgeving. De komende vijf jaar hebben we de intentie om drie grensverleggende Energietuinen te gaan realiseren. Op deze locaties komt bijvoorbeeld een zonnepark met natuur, wandel- en fietspaden en moestuinen. Families kunnen er recreëren, kinderen kunnen er spelen en je kunt er sporten in een mooi, spannend landschap. Allemaal zaken waar je energie van krijgt en die bijdragen aan onze gezondheid.
  Bekijk landelijk project
 • Project RHEDCOOP
  Het inmiddels afgeronde project RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare Energiediensten via Coöperaties) had als doel modellen te ontwikkelen waarmee energiecoöperaties zowel publieke gebouwen als clusters van particuliere woningen vergaand kunnen verduurzamen.
  Lees verder
 • Wijkaanpak voor integrale verduurzaming
  Samen werken aan een groenere toekomst voor onze wijken!

  Wij geloven in een wijkaanpak die wordt gedragen door bewoners, ongeacht de grootte van de portemonnee. Het project ‘Wijkaanpak voor integrale verduurzaming’ focust daarom op een energietransitie die zowel maatschappelijk gedragen als natuurinclusief is. In dit project bundelen we onze krachten met verschillende organisaties op het gebied van bewonersparticipatie, energie en natuur.
  Lees verder

 

Heb je een vraag? Willeke helpt je graag verder

Profiel Willeke Segers

Willeke Segers

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do