Missie en visie

Over ons

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur en landschap, een gezond leefmilieu en voor het realiseren van ecologische duurzaamheid in Limburg en de aangrenzende Euregio. Samen willen we voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren mogelijk maken voor nu en straks.

Missie en visie

De Natuur en Milieufederatie Limburg is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. In deze rol bundelen we alle krachten in Limburg die de omslag naar een energieneutrale en klimaatbestendige samenleving willen realiseren. Uiteindelijk willen we bereiken dat duurzaamheid een vanzelfsprekende en op waarde geschatte overweging is bij het handelen van burgers, bestuurders en ondernemers.

Doelen

In ons meerjarenbeleidsplan hebben we 5 concrete doelen opgenomen voor onze belangrijkste thema’s.

 

Doel 1: Natuur & landschap
In 2050 moet de helft van Limburg uit natuur bestaan.

Wij willen er voor zorgen dat in 2050 de helft van Limburg uit natuur bestaat (dat is nu ongeveer een kwart). Dat komt neer op ruim 100.00 hectaren natuur in onze provincie. Bevolkingskrimp, vergroening van de stedelijke omgeving en met name natuurinclusieve landbouw zijn ontwikkelingen die bijdragen aan dit doel.

Doel 2: Transitie landbouw
In 2025 moet de Limburgse landbouw een lust voor haar omgeving zijn.

De omvang van de huidige veestapel is onhoudbaar omdat deze te veel mest, fijnstof, ammoniak en geurhinder met zich meebrengt. Het sluiten van de voedsel-mest kringloop op lokaal niveau zien we als een deel van de oplossing.

Doel 3: Energie & klimaat
In 2050 heeft in Limburg een volledige transitie van fossiele naar hernieuwbare energie plaatsgevonden met behoud van landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.

Wij streven naar een energieneutrale en klimaatbestendige samenleving. Windmolens en zonnepanelen nemen wel veel ruimte in beslag. Wij vinden het belangrijk dat er draagvlak is voor de inpassing van hernieuwbare energie en dat installaties niet te koste gaan van natuur en landschap.

Doel 4: Water & bodem
Een schoon, veilig, gezond en aantrekkelijk watersysteem voor Limburg.

Rivieren zoals de Maas moeten de ruimte krijgen, maar geen bedreiging vormen. Dat wil zeggen, ruimte waar het kan en dijken waar het moet.

Doel 5: Circulaire economie
Een circulaire economie die onze voetafdruk verkleint en uiteindelijk past binnen het draagvlak van de aarde.

We streven naar een circulaire economie of kringloopeconomie waarbij grondstoffen en producten zoveel mogelijk worden hergebruikt.

 

Bekijk ook de videoanimatie met onze 5 doelen voor een mooi en duurzaam #Limburg2050.