Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit

Nederland is enorm dicht bevolkt. En dat geldt ook voor de provincie Limburg. Vrijwel alle grond is in gebruik en de verschillende gebruikers zitten elkaar steeds meer in de weg. Ruimte, zowel boven- als ondergronds, is een schaars goed. De stikstof-, PFAS- en huizencrisis zijn symptomen van de strijd om de ruimte. Net zoals verschillende vormen van burgerprotest tegen aantasting van de omgeving (‘groen’, uitzicht, weidsheid) dat zijn. We willen (te) veel op een klein oppervlak.

Druk op de ruimte

De druk op de fysieke ruimte in Limburg is zo groot, dat belangen vaak botsen. Dat vraagt om een transparante afweging van deze belangen en het maken van duidelijke keuzes. Dit is het werkgebied van ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening is geen doel op zich, maar een middel om onze ruimte efficiënt en zorgvuldig in te richten.

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is onze ruimte radicaal veranderd door de aanleg van woonwijken, infrastructuur, bedrijventerreinen, glastuinbouwcomplexen en recreatieparken. Ook waar niet werd gebouwd veranderde het landschap, door schaalvergroting en industrialisering van de landbouw, de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en de bouw van windmolens. Deze verandering zal de komende decennia doorgaan. Grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking, transitie van de landbouw en natuurontwikkeling vragen veel ruimte.

Meervoudig ruimtegebruik

Voor de Natuur en Milieufederatie Limburg staat het zuinig omgaan met onze open ruimte voorop. Door nieuwe woningen en bedrijven zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te bouwen, kan het omringende landschap open gehouden worden. Doelen voor energietransitie, landbouw, verstedelijking, klimaatadaptatie en biodiversiteit vergen ingrepen die op gebiedsniveau vaak goed zijn te combineren. Het combineren van functies leidt tot meervoudig ruimtegebruik en daarmee tot ruimtebesparing. Voorbeeld hiervan is het Grensmaasplan, dat de afgelopen jaren is uitgevoerd (combinatie van doelen voor waterveiligheid, grondstoffenwinning, natuur, landschap en recreatie).

Meervoudig ruimtegebruik is echter niet altijd mogelijk. Soms zitten functies elkaar zo in de weg, dat het beter is om ze te scheiden. Bijvoorbeeld de intensieve veehouderij in het Peelgebied versus de natuurgebieden. Wij vinden het belangrijk dat bij het maken van keuzes over de ruimtelijke inrichting van een bepaald gebied de kenmerken en identiteit van dat gebied centraal staan. Sommige belangen wegen op de ene plek zwaarder dan op een andere. Zo is het bijvoorbeeld in Nationaal Landschap Zuid-Limburg veel lastiger om windmolens en zonnevelden te plaatsen zonder aantasting van het waardevolle landschap dan in de grootschalig verkavelde open gebieden in Midden- en Noord-Limburg.

Verrommeling ligt op de loer

De ruimtelijke ordening is sinds de jaren tachtig steeds meer gedecentraliseerd. En volgens de nieuwe Omgevingswet komt de regie bij gemeente en provincie te liggen. Dat klinkt in eerste instantie logisch. Maar het gevaar bestaat dat uiteindelijk niemand zich verantwoordelijk voelt en de ruimte in Limburg steeds meer verrommelt. Als het gaat om zaken van algemeen belang zoals de zorg voor ruimtelijke kwaliteit en ons landschap vinden wij dat de provincie de regie moet nemen. De NMF Limburg zal zich hiervoor blijven inzetten samen met haar achterban.

Uitgelichte projecten

 • Omgevingsvisie
  De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn (2030-2050) voor de fysieke leefomgeving. Het beschrijft onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, milieu, economie, water, natuur, landschap, luchtkwaliteit en andere thema’s. De Omgevingsvisie geeft ook op hoofdlijnen weer hoe aan de grote maatschappelijke opgaven (zoals biodiversiteit, energietransitie, klimaatadaptatie, landbouwtransitie, circulaire economie) tegemoet wordt gekomen.

  De omgevingsvisie is voor gemeentes een cruciaal document dat de koers bepaalt voor de ruimtelijke ontwikkeling binnen de gemeente voor de komende decennia. Als Natuur- en Milieufederatie Limburg hechten wij veel waarde aan deze visie, omdat het de mogelijkheid biedt om duurzame ontwikkeling te integreren in alle aspecten van het gemeentelijk beleid. Bij een aantal gemeentes worden wij actief meegenomen in dit proces. Tevens hebben wij tevens een belangrijk document vol bouwstenen voor omgevingsplannen opgesteld die meengenomen kunnen worden in de verdere vormgeving van de omgevingsvisies bij gemeentes in heel Limburg.

  Meer informatie vind je op onze pagina over de omgevingsvisie
  Ga naar de website

 • Gebiedsontwikkeling Chemelot en omgeving
  Het huidige Chemelot, een ruim 800 ha. groot industrieterrein gelegen in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, is een eeuw geleden ontstaan vanuit de Staatsmijn Maurits (DSM). Het bedrijventerrein biedt plaats aan proef- en demonstratiefabrieken en grootschalige chemische maakindustrie (waaronder multinationals als DSM, Sabic, OCI Nitrogen) naast onderzoeks- (R&D) en onderwijsinstellingen. Deze laatsten zijn gevestigd op de zogenaamde Brightlands Chemelot Campus.
  Chemelot behoort tot de top vijf van chemieclusters in ons land en vormt één van de belangrijkste werkgevers in Limburg. Ze heeft de ambitie om in 2025 de meest duurzame site van West-Europa te zijn (Visie Chemelot 2025). Daarnaast is een uitbreiding van de campus naar het noorden voorzien.
  Momenteel is een gebiedsvisie voor het bedrijventerrein en directe omgeving in voorbereiding. Initiatief daarvoor ligt bij de gemeente Sittard-Geleen. De Natuur en Milieufederatie Limburg is van mening dat uitbreiding van de Chemelot-campus naar het noorden alleen bespreekbaar is bij aangetoonde nut-noodzaak, bescherming van het leefklimaat en gelijktijdige versterking van het groene raamwerk (natuur en landschap). Samen met de bij ons aangesloten lokale natuur- en milieuorganisaties zien we daarop toe.
  Meer info over gebiedsontwikkeling Chemelot?
  Neem contact op

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do

06-41854271 E-mail LinkedIn
Profiel Noa van Mulken

Noa van Mulken

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do

06-19247849 E-mail LinkedIn