Natuur & landschap

Natuur & landschap

Limburg heeft veel bijzondere natuur en landschappen; denk bijvoorbeeld aan Nationaal Landschap Zuid-Limburg en nationale parken de Meinweg, de Groote Peel en de Maasduinen. Maar ook natuur zonder zo’n label is van belang voor biodiversiteit, als leefgebied van planten en dieren, maar ook voor mensen om van te genieten

De helft van Limburg natuur

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft zich in haar meerjarenbeleidsplan onder meer tot doel gesteld dat in 2050 de helft van Limburg uit natuur bestaat, nu is dat ongeveer een kwart. Dit betekent dat onze provincie in de komende decennia ruim 100.000 ha natuur erbij krijgt. Wij denken dat dit haalbaar is door onder andere in te zetten op vergroening van stedelijke gebieden en natuurinclusieve landbouw.

Verantwoorde energietransitie

Een ander doel is dat de provincie Limburg in 2050 volledig is overgestapt van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Windmolens en zonnepanelen nemen echter veel ruimte in beslag. De NMF Limburg ziet erop toe dat dit zo min mogelijk ten koste gaat van natuur en landschap. In onze Windmolenvisie en Zonnevisie geven we aan welke kwetsbare gebieden moeten worden ontzien, maar ook waar duurzame energieopwek juist wel kan plaatsvinden, de zogenaamde voorkeursgebieden. Bij het thema Energie & klimaat lees je meer over onze visie op de energietransitie in Limburg.

Beoordelen plannen en visies

Bestemmingsplannen en omgevingsvisies die ingrijpen op natuur en landschap bekijken we kritisch. In brieven en zienswijzen geven we onze reactie, vaak in samenspraak met terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting het Limburgs Landschap en onze aangesloten organisaties. Als het niet anders kan maken we gebruik van juridische middelen, zoals bezwaar- en beroepsprocedures. Maar meestal is dat niet nodig, omdat de NMF Limburg doorgaans in een vroeg stadium bij allerlei plannen betrokken wordt en zitting heeft in diverse klankbordgroepen en andere overlegstructuren.

Adviespunt

We hebben een Adviespunt/Vraagbaak waar bewoners van de provincie Limburg terecht kunnen met vragen over onder meer ruimtelijke ontwikkelingen. Ook een vraag stellen aan een van onze medewerkers?

Neem contact op

Projecten & activiteiten

 • Plan Boom
  De komende vier jaar planten we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Voor en door burgers.
  Lees verder
 • Actieplan 1 miljoen bomen
  In het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ van de Provincie Limburg is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten. Op vrijdag 13 december 2019 is het Actieplan 1 miljoen bomen vastgesteld en dit betekent dat de provincie 2 miljoen euro ter beschikking stelt voor het aanplanten van de eerste 500.000 bomen. Hiervoor heeft de provincie een subsidieregeling opgesteld: de Subsidie Aanplant Bomen in Limburg 2020. Om meters te kunnen maken met het 1 miljoen bomenplan en uit efficiency overwegingen is een drempelwaarde van € 25.000 ingevoerd. Kleinere initiatieven worden niet uitgesloten; deze kunnen zich verzamelen bij gemeenten en organisaties als het IKL en de Natuur en Milieufederatie Limburg, die het als één gebundelde aanvraag kunnen indienen. Het streven is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale en regionale kwekerijen, waarbij het van groot belang is dat het gecertificeerd en inheems plantmateriaal betreft.
  Meer info over het Actieplan 1 miljoen bomen? Stuur een mailtje naar 1mil­joen­bo­men­plan@prvlim­burg.nl
 • Ecologisch bermbeheer
  Begin 2019 stuurde de Natuur en Milieufederatie Limburg een korte enquête naar alle Limburgse gemeenten over wat er in de gemeente wordt gedaan aan ecologisch bermbeheer. We vroegen de gemeenten welke maatregelen er worden toegepast en of er samenwerking is met lokale natuurorganisaties. Ook wilden we weten hoe er wordt omgegaan met bermen die in gebruik zijn door bijvoorbeeld agrariërs en of de biodiversiteit in de bermen wordt gemonitord. Maar liefst 29 van de 31 Limburgse gemeenten hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn inmiddels teruggekoppeld naar alle gemeenten en naar de aangesloten groepen van de Natuur en Milieufederatie Limburg. Het IKL gaan als vervolg hierop in opdracht van provincie Limburg een online platform over ecologisch bermbeheer opzetten. Wij zullen binnenkort een visie uitbrengen over ecologisch bermbeheer.
  Bekijk de uitslag van de enquête
 • Flora en faunastroken
  Vorig jaar heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg samen met andere partners (Natuurrijk Limburg Zuid, het IVN, gemeente Eijsden-Margraten en de provincie Limburg) besloten om de subsidieaanvraag voor het LEADER project Bloeiende bermen stop te zetten. De reden hiervoor was dat het niet is gelukt om het verplichte 45% private deel van de LEADER subsidie bij elkaar te krijgen (naast 55% overheidsbijdrage). Er wordt echter een doorstart gemaakt met het project Flora en faunastroken van de inmiddels opgerichte stichting Limburg bloeit op.

  Door de aanleg van meerjarige bloem- en kruidenrijke akkerranden – zogenaamde flora en faunastroken van minimaal 6 meter breed – wordt geprobeerd de biodiversiteit te vergroten en waardevolle nieuwe leefgebieden voor insecten en andere dieren te scheppen. Daarnaast wordt geprobeerd sterk versnipperde kleine natuurgebieden met elkaar te verbinden, om zo te komen tot een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Bovendien helpen de flora en faunastroken mee om CO2-emissies te compenseren en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Het project Flora en faunastroken is gebaseerd op de participatie van burgers, bedrijven en agrariërs. Burgers en bedrijven kunnen geld donderen; de boeren stellen hun grond beschikbaar. De kosten voor het zaadmengsel, de inzaai maar ook het onderhoud en het beheer komen voor rekening van de deelnemende boer. De boer krijgt hiervoor een vergoeding van de Stichting Limburg bloeit op; deze vergoeding is vergelijkbaar met de gemiddelde opbrengst per hectare van andere gewassen.
  Meer info over Flora en faunastroken?
  Ga naar de website

 • Gebiedsontwikkeling Wijnaerden in Neer-Buggenum
  De gebiedsontwikkeling Wijnaerden is gestart in augustus 2018 en komt er in de kern op neer dat ontgrinder en ontzander Kuypers Kessel hier zand en grind gaat winnen. De afgraving leidt tot een hoogwaterstandsdaling van ruim 7 centimeter waardoor de hoogwaterbescherming voor het gebied tussen Roermond en Venlo erop vooruit gaat, zo is de bedoeling. Er zal daarnaast in het gebied tussen de haven van Hanssum en natuurgebied Bouxweerd een tweede hoogwatergeul worden aangelegd. Gekoppeld aan het afgraven van (voornamelijk) landbouwgrond, zal er ook nieuwe natuur in het gebied worden ontwikkeld. Ook wordt een intensieve varkenshouderij die nu nog in het gebied ligt gesaneerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat als over zo’n vijftien tot twintig jaar de afgraving is afgerond, er een nieuw gebied is ontstaan met nieuwe mogelijkheden voor natuur en (water)recreatie. De Natuur en Milieufederatie Limburg zit in een klankbordgroep voor de inrichting van het plangebied, samen met vertegenwoordigers van onder meer dorpsraden, agrariërs, een watersportvereniging en een wildbeheereenheid.
  Meer info over gebiedsontwikkeling Wijnaerden?
  Ga naar de website
 • Inrichting Buggenumse veld
  De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft zitting in de adviesgroep Buggenumse Veld, die de gemeente Leudal adviseert over uitvoering van een aantal projecten in dit gebied met financiering uit een gebiedsfonds van 2,8 miljoen euro.  Het zaadveredelingsbedrijf Nunhems (nu BASF) stelde in 2014 dit gebiedsfonds ter beschikking ter compensatie voor uitbreiding van het bedrijf, waardoor het open veld tussen Buggenum, Neer en Nunhem werd aangetast. Met geld uit het gebiedsfonds worden bijvoorbeeld boerenerven aangekleed met onder meer hagen en boomgaarden, er is een patrijzenproject opgestart en er komt archeologisch onderzoek naar voormalige Romeinse villa’s die in het Buggenumse Veld hebben gestaan.
  Meer info over inrichting Buggenumse veld?
  Neem contact op

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do
06-41854271 E-mail LinkedIn
Profiel Noa van Mulken

Noa van Mulken

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do
06-19247849 E-mail LinkedIn