Bezwaar tegen kap bomen Melickerveld

Bezwaar tegen bomenkap Melickerveld Roermond

Gemeente Roermond heeft in maart een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een bosperceel nabij de Heinsbergerweg. Hier is de woonwijk Melickerveld gepland, waartegen de NMF Limburg samen met andere partijen beroep tegen heeft aangetekend. De federatie heeft begin mei bezwaar aangetekend tegen de bomenkap.

7 mei 2024

Het kappen van bomen is in strijd met diverse gemeentelijke beleidskaders

Roermond profileert zich als ‘de groene architectuurstad’ waarbij veel waarde wordt gehecht aan een groene omgeving. Dit heeft zich vertaald in diverse beleidskaders zoals de ‘Groenvisie Roermond’, het ‘Beheerplan groen & bomen’ en het ‘Bomenplan gemeente Roermond’, waarbij het uitgangspunt steeds is het handhaven dan wel het uitbreiden van het groen.

Zijn er alternatieven bekeken waarbij het bosperceel kan worden gespaard?

De NMF Limburg vraagt zich af of de gemeente alle belangen goed tegen elkaar heeft afgewogen. Het perceel dient naar onze verwachting gekapt te worden om een ontsluitingsweg mogelijk te maken naar de geplande woonwijk Melickerveld, maar heeft de gemeente wel naar alternatieven gekeken, waarbij het mogelijk is om het bosperceel te sparen?

Is er ecologisch onderzoek uitgevoerd en is compensatie geregeld?

De NMF Limburg vraagt zich daarnaast of er ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het bosperceel: is onderzocht of hier bijvoorbeeld (jaarrond) beschermde vogelnesten aanwezig zijn, eekhoornnesten en/of vleermuisverblijfplaatsen? Daarnaast hebben wij aangegeven dat het kappen van het bosperceel in het  broedseizoen (dat globaal van half maart tot half juli loopt), een aanzienlijk risico met zich meebrengt op overtredingen met betrekking tot soortenbescherming onder de Omgevingswet: de bomen zitten in deze periode namelijk vol in het blad, waardoor nesten van broedende vogels – die níet verstoord mogen worden – makkelijk over het hoofd worden gezien. Ook vragen wij ons af of en hoe de compensatie van de te kappen bomen is geregeld.

Het bosperceel is onderdeel van verbindingszones tussen dassenburchten en Natura 2000-gebieden

In ons beroepschrift tegen het bestemmingsplan Melickerveld hebben wij al aangegeven dat in dit gebied verbindingszones moeten worden aangebracht tussen enerzijds dassenburchten in het bosgebied aan de Ratommerweg en die in het Roerdal (oost-west verbinding) en anderzijds tussen de burchten in het bosgebied aan de Ratommerweg en het compensatiegebied voor dassen aan de zuidzijde van de N293 (noord-zuid verbinding). Het te kappen bosperceel is hierin een belangrijk onderdeel. Daarnaast is het Melickerveld en daarmee het bosperceel een belangrijke verbindingszone tussen Natura 2000-gebieden Meinweg en Roerdal.

Minimaal 10% groenblauwe dooradering vereist in 2030

Voor de versterking van de biodiversiteit dient – in het kader van de uitwerking van het Limburgs Programma Landelijk Gebied – minimaal 10% groenblauwe dooradering gerealiseerd te zijn in 2030, in minimaal de helft van het landelijk gebied in de regio Meinweg, waartoe de gemeente Roermond behoort. In het Limburgs Natuurprogramma 2023-2030 van de provincie Limburg wordt aangegeven dat het realiseren van 10% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied, deels kan worden ingevuld/kan samenvallen met ecologische verbindingszones. Het kappen van het bosperceel in de belangrijke verbindingszone zoals die hierboven is geschetst, gaat hier juist tegen in.