NMF Limburg wil aandacht Zuid-Limburgse gemeenten voor Europese natuurbeschermingsregels

15 juli 2015

NMF Limburg wil aandacht Zuid-Limburgse gemeenten voor Europese natuurbeschermingsregels

Momenteel voert de Europese Commissie een evaluatie uit (fitness check) van de Europese natuurbeschermingsregels. Deze regels, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijnen, zijn broodnodig om de waardevolle natuur in ons land te behouden. Veel van die natuur verkeert momenteel immers in een ongunstige staat van instandhouding. In Zuid-Limburg zijn signalen dat men meer ruimte wil voor landbouw, zo blijkt uit een brief van de gemeente Eijsden-Margraten. De Natuur en MIlieufederatie Limburg heeft hierop gereageerd met een brief.

Tot 24 juli kan iedereen zijn mening geven over de Europese natuurbeschermingsregels. In dat kader heeft de gemeente Eijsden-Margraten gepleit voor meer ruimte en ontwikkelingsperspectief voor de landbouw in Zuid-Limburg. De Natura 2000-gebieden zouden volgens deze gemeente een extra handicap zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw. Eijsden-Margraten vraagt andere gemeenten in Zuid-Limburg om haar reactie naar de Europese Commissie mede te ondertekenen.

NMF Limburg vindt dit geen goed idee. In het zeer waardevolle en kwetsbare Nationaal Landschap Zuid-Limburg past geen grootschalige landbouw. Bovendien is op 1 juli jongstleden de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, waardoor ontwikkeling van de grondgebonden rundveehouderij in Zuid-Limburg mogelijk wordt. NMF Limburg verzoekt de Zuid-Limburgse gemeenten dan ook de reactie van Eijsden-Margraten niet over te nemen.De natuurorganisaties die de brief van NMF Limburg mede ondersteunen zijn: Het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

NMF Limburg wil aandacht Zuid-Limburgse gemeenten voor Europese Natuurbeschermingsregels