Actiefonds

Actiefonds

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft een actiefonds voor het ondersteunen van bijzondere projecten en activiteiten van aangesloten organisaties. Het actiefonds wordt beheerd door de directeur en het bestuur.

Voorwaarden actiefonds

Voor een bijdrage uit het actiefonds komen in aanmerking: bijzondere activiteiten en projecten die niet binnen de normale taakuitoefening van de aanvrager kunnen worden gerealiseerd. Het doel waarvoor een bijdrage wordt gevraagd moet – ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur – vallen binnen de doelstellingen van de Natuur en Milieufederatie Limburg.

Bij het indienen van de aanvraag voor een bijdrage dient te worden overlegd:

  • een duidelijke omschrijving van het project of de activiteit, en het beoogde doel;
  • een begroting van aan het project verbonden kosten en baten.

Bijdragen van het actiefonds hebben als regel de vorm van een garantiesubsidie. Het bedrag van de bijdrage wordt van geval tot geval door de beheerder vastgesteld. Het toegekende bedrag van de bijdrage wordt uitgekeerd nadat is aangetoond, dat de desbetreffende kosten zijn gemaakt. Het Dagelijks Bestuur kan per geval besluiten tot het uitkeren van voorschotten. De toekenning van de bijdrage vervalt, wanneer de activiteit of het project niet binnen de bij de toekenning door de beheerder gestelde termijn wordt gerealiseerd. Na de realisatie wordt een overzicht van kosten en baten van de activiteit of van het project aan de beheerder van het actiefonds overlegd ter definitieve vaststelling van de ten laste van het actiefonds komende bijdrage, alsmede een rapport over het inhoudelijke resultaat.

Het Algemeen Bestuur van de Natuur en Milieufederatie Limburg stelt de maximaal uit te keren bedragen vast. Per aanvraag wordt momenteel maximaal 500 euro uitgekeerd.

In voorkomende gevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.

Wil je een bijdrage uit het actiefonds aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Sluit je aan met jouw organisatie en maak gebruik van ons uitgebreide netwerk en onze expertise. Samen voor een mooi en duurzaam Limburg.