Actiefonds

Actiefonds

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft een actiefonds voor het ondersteunen van bijzondere projecten en activiteiten van aangesloten organisaties. Het actiefonds wordt beheerd door de directeur en het bestuur.

Voor een bijdrage uit het actiefonds komen in aanmerking: bijzondere activiteiten en projecten die niet binnen de normale taakuitoefening van de aanvrager kunnen worden gerealiseerd. Het doel waarvoor een bijdrage wordt gevraagd moet – ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur – vallen binnen de doelstellingen van de Natuur en Milieufederatie Limburg.

Het Actiefonds is alleen beschikbaar voor aangesloten organisaties, met een maximum van € 750,- per jaar. Voor juridische zaken is het maximaal € 1.500,- per jaar ter compensatie van te maken of gemaakte procedurekosten en onkosten.

Voorwaarden Actiefonds

 • De aangesloten organisatie moet minimaal één volledig jaar betalend lid zijn;
 • Per jaar kan elke organisatie maximaal 1 keer een aanvraag indienen;
 • Het aanvraagformulier wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevuld is en ondertekend is;
 • De aanvraag wordt intern getoetst door de meest relevante medewerker en voorzien van een advies (schriftelijk) aan de directie;
 • Toetsing vindt plaats op basis van de volgende onderdelen:
  – Een omschrijving van de activiteit/project/werkzaamheid waarvoor een bijdrage wordt gevraagd;
  – Het aangevraagde bedrag, inclusief een begroting (indien aan de orde) is vermeld;
  – Een schriftelijke onderbouwing waarom die activiteit buiten de normale taakuitvoering van de aanvrager valt;
  – Een toelichting waarom die activiteit niet strijdig is en liefst bijdraagt aan 1 of meerdere doelen van de NMF Limburg
 • Het maximaal beschikbare budget per jaar wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld; uitputting daarvan wordt gebaseerd op volgorde van aanvraag;
 • In het jaarverslag worden het aantal aanvragen en aantal honoraties vermeld en waar aan de orde ook een eventuele uitkomst;
 • De aanvrager is verplicht NMF Limburg van het resultaat op de hoogte te stellen;
 • Uitbetaling vind plaats op basis van een factuur.

Wil je een bijdrage uit het actiefonds aanvragen? Vul dan hier ons aanvraagformulier in

 

Sluit je aan met jouw organisatie en maak gebruik van ons uitgebreide netwerk en onze expertise. Samen voor een mooi en duurzaam Limburg.