Organisatie

Organisatie

Sinds 1971 maakt de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) zich sterk voor een mooie, gezonde en duurzame provincie Limburg: een provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat de bewoners nu en later van een gezonde leefomgeving kunnen genieten.

Meerjarenbeleidsplan

Ons Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 geeft aan wat de doelen en activiteiten van de Natuur en Milieufederatie Limburg in de komende jaren zijn. Een beknopt overzicht van onze belangrijkste doelen tref je onder Missie en visie.

Bestuur

Het bestuur van de Natuur en Milieufederatie Limburg is belast met het besturen van de stichting en wordt daarbij bijgestaan door het team. De bestuursleden van de NMF Limburg volgen de ontwikkelingen in hun eigen regio en hebben contact met de lokale natuur- en milieuorganisaties.

Verslag en verantwoording

De NMF Limburg publiceert ieder jaar een verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag). Ook wordt jaarlijks een financiële verantwoording opgesteld (jaarrekening). Alle jaarverslagen zijn te vinden onder publicaties. De volledige jaarrekening kan worden opgevraagd via het secretariaat.

Statuten

De NMF Limburg wordt bestuurd volgens de statuten (.pdf).

Vragen en klachten

Voor de behandeling van vragen en klachten hanteert de NMF Limburg een speciale procedure, zie Klachten.

ANBI-status

Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften van particulieren en bedrijven aan de NMF Limburg zijn dus (vanaf een drempelbedrag) aftrekbaar voor de belasting.

Erkend goed doel

De NMF Limburg is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

CBF Erkenningspaspoort

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

Financiën

De Natuur en Milieufederatie Limburg wordt financieel ondersteund door de Provincie Limburg, de Nationale Postcodeloterij en Natuurmonumenten. Ongeveer 100 Limburgse natuur- en milieuorganisaties zijn lid van de federatie en betalen jaarlijks contributie. Daarnaast worden we gesteund door particulieren in de vorm van een donateurschap of gift.

Beloningsbeleid

Bij de bepaling en de vaststelling van de beloning van de directie en de personeelsleden van de Natuur en Milieufederatie Limburg worden de arbeidsvoorwaarden van Natuur & Milieu toegepast (CAO regeling arbeidsvoorwaarden Natuur & Milieu).

Fiscaal nummer

Ons fiscaal nummer (RSIN) is 30.42.753.

Registratie KvK

De NMF Limburg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41076356.

Rekeningnummer

Het IBAN-rekeningnummer van de NMF Limburg is NL88 TRIO 0212336207 t.n.v. Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg te Roermond.