Jubileumwandeling Maastricht Aachen Airport

Jubileumwandeling Maastricht Aachen Airport

In het kader van het 50-jarig jubileum van de Natuur en Milieufederatie Limburg zijn onze teamleden in het najaar van 2021 op pad geweest in onze provincie. Tijdens acht wandelingen in zeer diverse (natuur)gebieden gingen we het gesprek aan over urgente thema’s die lokaal spelen en waar onze achterban nauw bij betrokken is. Doordat ook andere belanghebbenden, waaronder bestuurders, aansloten bij de wandelingen, leverde dit vaak interessante discussies op. De organisatie van de wandelingen lag in handen van leden van onze aangesloten organisaties, waarvoor we ze hartelijk willen bedanken. Van elke wandeling is een digitaal verslag gemaakt, inclusief fraaie foto’s. Hieronder lees je het verslag van Wandeling Maastricht Aachen Airport .

28 februari 2022

Alternatieve gebiedsontwikkeling MAA

Wandeling Maastricht Aachen Airport
Datum: 22 oktober 2021
Onderwerp: Leefbaarheid, alternatieve gebiedsontwikkeling
Deelnemers:
– Lou Wanten, Frank Wormer, Paul Sprangers en Wim Derks (omwonenden MAA / Alliantie MAA)
– Wynand Vogels (bestuurslid Visit Zuid-Limburg)
– Jorn Baayen en Willem Fermont (opstellers alternatief MAAsterplan)
– Bart Cobben en Ton Hermanussen (Natuur en Milieufederatie Limburg)

Problematiek

 • Uitbreidingsplannen MAA tasten leefbaarheid van omliggende dorpen en kernen aan. Nergens in Nederland liggen woonkernen op zo’n korte afstand van een luchthaven als bij MAA.
 • Uitbreidingsplannen zijn niet te verenigen met klimaatdoelstellingen.
 • Luchthaven (vliegtuigen + gemotoriseerd verkeer) veroorzaakt stikstofuitstoot. Vormt bedreiging voor kwetsbare natuurgebieden in de nabije omgeving.
 • Aan- en uitvliegroutes vinden deels over het Zuid-Limburgse Heuvelland plaats. Dit schaadt de toeristisch-recreatieve beleving van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Niet alleen vanuit de omwonenden maar ook vanuit de toeristisch-recreatieve sector bestaan bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van MAA.

Proces

 • Provincie laat MKBA opstellen.
 • Daarna vindt discussie in PS plaats over toekomstscenario voor MAA.
 • Op basis van de uitkomst van deze discussie vraagt de luchthaven een nieuw Luchthavenbesluit aan.
 • Daarna volgt de officiële procedure met inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Alliantie

De omwonenden rondom de luchthaven en een aantal natuur- en milieuorganisaties (waaronder de NMF Limburg) hebben zich verenigd in de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA. Doel is om de uitbreiding van de luchthaven te voorkomen en beter nog sluiting van MAA met een alternatieve gebiedsontwikkeling. Het volharden waarmee de Alliantie zich al jarenlang inspant voor een gezonde leefomgeving rondom MAA is bewonderenswaardig. Evenals het kennisniveau en het netwerk dat de Alliantie heeft opgebouwd.

Alternatieve gebiedsontwikkeling

Het luchtvaartterrein, in totaal zo’n 300 ha groot, leent zich prima voor een alternatieve gebiedsontwikkeling. Sluiting van de luchthaven en een andere invulling van het terrein zou tegemoet kunnen komen aan een aantal grote maatschappelijke opgaven:

 • De Zuid-Limburgse gemeenten worstelen met de invulling van de energietransitie opgaven. Heeft te maken met enerzijds het dichtbevolkte Zuid-Limburgse gebied en anderzijds het kwetsbare 5-sterrenlandschap. Het luchtvaartterrein leent zich er prima voor om deze opgave voor een deel van Zuid-Limburg te kunnen invullen. Hiervoor hebben Jorn Baayen en Willem Fermont een plan bedacht ‘MAAsterplan’ met daarin een aantal scenario’s voor de ontwikkeling van een energielandschap ter plekke.
 • Er is een groot woningtekort, er moeten grote aantallen nieuwe woningen gebouwd worden. Door de ruimtelijke beperkingen a.g.v. de geluids- en veiligheidscontouren rondom de luchthaven kan er in aangrenzende kernen op dit moment slechts mondjesmaat gebouwd worden. Op het moment dat MAA ophoudt te bestaan zijn deze beperkingen weg.
 • Als gevolg van de biodiversiteitscrisis moet er meer natuur komen. De zuidkant van het huidige luchthaventerrein vervult in ecologisch opzicht een belangrijke functie als ecologische verbinding tussen enerzijds het Geuldal, Eiffel en Ardennen en anderzijds het Maasdal en het Kempisch Plateau. Deze verbindingszone is momenteel smal en daardoor kwetsbaar. Een robuustere ecologische verbindingszone zou uit natuuroogpunt veel winst opleveren.
 • Uit de (concept) MKBA, opgesteld in opdracht van de provincie, blijkt dat sluiting van MAA en een herbestemming van het luchthaventerrein voor de maatschappij de meeste baten oplevert. Er bestaan diverse ideeën voor een gebiedsontwikkeling na sluiting van MAA. Inmiddels is op initiatief van de Alliantie een crowdfundingsactie gestart. Met de opbrengst van de actie wordt een internationaal gerenommeerd architectenbureau gevraagd om een aantrekkelijke verbeelding te maken van een alternatieve gebiedsontwikkeling na sluiting van de luchthaven.

Verdere gang van zaken

 • MKBA zal door de Alliantie kritisch worden bekeken en becommentarieerd.
 • Er lopen aantal juridische acties (tegen illegaal baangebruik en illegaal gebruik stopway, tegen onrechtmatige geluidsoverlast Schietecoven en handhavingsverzoek veiligheidszone buiten luchthaventerrein).
 • Lobby bij Statenfracties (tegen uitbreidingsplannen, voor alternatieve gebiedsontwikkeling).
 • Er komt symposium over alternatieve gebiedsontwikkeling van het luchthaventerrein. Initiatiefnemer is de Alliantie.

Tot slot

Wat zeker is, is dat anno 2021 een dergelijk vliegveld nooit op deze locatie gepland zou worden. Vergelijk het eens met vliegveld Lelystad, waar de afstand tot de bewoonde wereld (Lelystad) en natuurgebieden (Veluwe) veel groter is en waar grote twijfels zijn. Rondom MAA liggen de bebouwingskernen en waardevolle natuurgebieden veel dichterbij. Gecombineerd met grote opgaven zoals CO2-reductie zou het heel goed zijn als opnieuw naar deze locatie gekeken zou worden en gezocht zou worden naar de beste invulling van het terrein. Een invulling die duurzaam is, maatschappelijk betekenisvol en passend in het bijzondere Zuid-Limburgse Heuvelland.

 

Wil je reageren? Neem dan contact met ons op

Profiel Bart Cobben

Bart Cobben

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m vr

06-21106447 E-mail LinkedIn