Voorwoord nieuwsbrief februari 2023

Stem namens én voor de natuur

De korenwolf kan zelf niet stemmen. Jij wel. Op woensdag 15 maart mag je weer stemmen over de samenstelling van Provinciale Staten en het bestuur van het Waterschap Limburg.

28 februari 2023

Elke stem is een kans om natuur en biodiversiteit te versterken, de transitie naar een natuurinclusieve en grondgebonden landbouw verder vorm te geven, de problemen met verdroging, waterkwaliteit, stikstof en klimaat aan te pakken en de omslag naar een duurzame groene economie te stimuleren.

Wij blijven ook bij de nieuwe provinciale statenleden aandacht vragen voor voorkomen van wateroverlast en droogte, versnelling van de transitie van de landbouw, een helder toekomstperspectief met een veel groter aandeel plantaardige productie en actie om de stikstofdoelen te halen. Daarnaast willen we meer aandacht voor het beschermen van flora, fauna en het landschap bij de energietransitie. Ook moet de verdozing van ons landschap stoppen.

Bij de waterschapsverkiezingen focust onze inzet zich op verbeteren van de waterkwaliteit, besparen en water langer vasthouden in het landschap. Zo vragen we aandacht voor het beperken van lozingen vanuit industrie en riool-overstorten en het verminderen van uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar het grond- en oppervlaktewater. Water langer vasthouden kan door sloten te dempen, drainages te beëindigen, beken te laten meanderen en glooiend terrein te verruwen. En door grasland te verruigen of landschapselementen en bossen toe te voegen.

Het werk van de provincie en het waterschap doet ertoe. Vele actuele thema’s zijn gekoppeld aan het takenpakket van beide overheidsorganisaties. Dus stemmen doet ertoe! En stem natuurlijk!

 

Mede namens het team,

Ton Hermanussen

Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van februari 2023.

Bekijk nieuwsbrief