Voorwoord nieuwsbrief maart 2023

Lef tonen en toekomstgericht handelen

Het is alweer 2 weken geleden dat we naar de stembus mochten voor de Provinciale Statenverkiezingen en voor de Waterschapsverkiezingen. Beide belangrijke verkiezingen voor natuur, milieu en klimaat en daarmee voor de toekomst van Limburg. Verkiezingen waarbij wederom veel Limburgers hun zorgen over de toekomst hebben geuit via hun stemgedrag.

31 maart 2023

Limburgers die zich zorgen maken over de toekomst van onze voedselproducenten, de effecten van klimaatverandering, de staat van de natuur, de verdozing en aantasting van het Limburgse landschap en de impact van de energietransitie. Allemaal onderwerpen waar wij dagelijks samen met onder andere de provincie en het waterschap aan werken. Wij zien uit naar de samenwerking met de blijvende en nieuwe statenleden alsook de waterschap-bestuurders en feliciteren hen vanaf deze plaats van harte!

Megaklus!

We staan voor complexe uitdagingen. Dagelijks kunnen we het lezen; het stikstofprobleem, de waterkwaliteit die niet op orde is, verdroging en verlies aan biodiversiteit. Onze natuur leidt eronder. Er moet echt nog een tandje bij om het tij te keren, om die natuur (onze leefomgeving!) te herstellen, beschermen en versterken. En dat is niet alleen gunstig voor onze Natura 2000-gebieden. Ook de natuurrijkdom in de andere natuurgebieden en het overige landelijke gebied profiteert hiervan. En als het lukt om de natuur afdoende te beschermen, kunnen bouwprojecten zoals woningbouw, energieparken, verduurzaming van de industrie ook weer doorgang vinden.

De land- en tuinbouw staat aan het begin van een voedseltransitie met in plaats van een negatieve impact op ons milieu liefst een positieve impact op onze natuur- en leefomgeving. En dat kan! NMF Limburg is ervan overtuigd dat een duurzame landbouw een randvoorwaarde is voor herstel van de biodiversiteit, een robuuste natuur en een mooi landschap. Willen we de klimaatverandering in toom houden dan zullen we onze energiehonger moeten intomen en het resterende gebruik zo duurzaam mogelijk moeten maken. En om wateroverlast zoveel mogelijk in te perken, langdurige droogte aan te kunnen en tegelijkertijd voldoende zoetwaterberging te waarborgen is een herinrichting van het buitengebied noodzakelijk. Gelukkig hebben we al goede voorbeelden.

Vooruit durven kijken

Stuk voor stuk ingewikkelde vraagstukken die impact hebben en ruimte vragen. En Limburg wordt niet groter… Dat vraagt om creatieve oplossingen en het maken van, soms moeilijke, keuzes. Daarom hebben we een bestuur nodig met lef en het vermogen om te kijken naar de lange termijneffecten van beslissingen op onze samenleving, ons milieu en onze natuur. Want een gezonde natuur en leefomgeving is van levensbelang voor huidige en toekomstige generaties Limburgers. Zittende en nieuwe bestuurders hebben een grote verantwoordelijkheid om met deze opgaves aan de slag te gaan. We geloven in de kracht van samenwerking en zijn daarom benieuwd naar het bestuursakkoord dat deze periode gesloten wordt. Uiteraard brengen we onze punten in tijdens het formatieproces. Daarnaast gaan we graag met alle partijen in gesprek over onze ambities van de komende jaren. Samen kunnen we Limburg milieuvriendelijk, natuurrijk en circulair maken.

Mede namens het team,

Ton Hermanussen

Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van maart 2023.

Bekijk nieuwsbrief