Voorwoord nieuwsbrief september 2022

Gekookte salamanders

Tijdens mijn zomervakantie belde een bezorgde Limburger. In zijn met veel liefde en aandacht aangelegde poelen waren salamanders ‘gekookt’ in het laatste beetje water op de bodem. Ik hoorde de pijn in zijn stem.

21 juli 2022

Afgelopen week vertelde een medewerker van Waterschap Limburg dat 30 tot 40 procent van de Limburgse beken afgelopen zomer is drooggevallen. ‘Met onherstelbare ecologische schade tot gevolg.’ ‘Ruim 30 procent gewasverlies als gevolg van lange droge warme zomer’, kopte een krant een paar weken geleden.

Zondag 18 september jl. zat ik samen met waterschapsbestuurder Chrit Wolfhagen in De Stemming bij L1. We bespraken zowel de toenemende droogte als ernstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. We deelden dat een fysieke systeemverandering vereist is. Maar ook een omslag in denken.

Het huidige watersysteem is qua inrichting en beheer primair afgestemd op het maximaliseren van de landbouwproductie. We weten dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit, het waterbergend vermogen, het microklimaat en de landschapsbeleving in het landelijk gebied. Hoog tijd voor een grondige herinrichting, vanuit het besef dat het landelijk gebied op al die vlakken waardevol is voor onze samenleving en ons streven naar een duurzame samenleving. Het landelijk gebied opnieuw ‘ordenen’ is een enorme uitdaging en opgave voor de komende jaren.

Recent is een rapport verschenen waarin belangrijke sleutels zijn benoemd om de droogte in het landelijk gebied te bestrijden; hou meer (grond-)water langer vast, ga (veel) minder water onttrekken en bevorder het infiltreren in de bodem. Zeer lezenswaardig rapport.

Dat geldt ook voor deze nieuwsbrief. Waarin we onder andere met die aanbevelingen aan de slag gaan met het project Natuurkracht! Veel leesplezier!

Mede namens het team,

Ton Hermanussen

Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van september 2022.

Bekijk nieuwsbrief