Aandacht voor natuur en klimaat in nieuwe regeerakkoord

29 oktober 2012

Aandacht voor natuur en klimaat in nieuwe regeerakkoord

Vanmiddag hebben de partijen PvdA en VVD hun regeerakkoord 2012-2016 voorgesteld. In het akkoord is er uiteraard ook aandacht voor natuur, milieu, water, landschap en dierenwelzijn. We zetten de belangrijkste punten op een rijtje.

Water

Nederland leeft met water. Zorg voor waterbeheer en waterkwaliteit zal daarom altijd een essentiële overheidstaak blijven. Nederland heeft unieke kennis en kunde op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit en verdient daar veel geld mee. Deze kennis kunnen we ook gebruiken voor verduurzaming van de waterketen, waardoor de leefomgevingverbetert.

 •  Het Rijk beperkt zich tot de normstelling en het toezicht op de primairewaterkeringen, de provincie tot de secundaire keringen en zijn rol alsgebiedsregisseur.
 • Water- en natuuropgaven raken steeds meer met elkaar vervlochten. Rijkswaterstaat,de dienst landelijk gebied en de waterschappen krijgen de opdracht om metvoorstellen te komen die de efficiency bij beheer en onderhoud verhogen.
 • Het in stand houden van de bestaande infrastructuur voor waterveiligheid krijgt bijhet waterbeleid prioriteit. In een programma waterveiligheid zullen de verschillendeopgaven optimaal en innovatief worden gecombineerd
 • Uitgaven voor waterveiligheid en de zoetwatervoorziening worden gefinancierd uithet Deltafonds. Dit fonds wordt met ingang van 2014 afgesplitst van hetInfrastructuurfonds.
 • De uitvoering van de programm’s Ruimte voor de Rivier en Maaswerken wordtvoortgezet.
 • Het kabinet zet zich in voor de export van producten, kennis en kunde van dewatersector.

Natuur

Bij het natuurbeleid is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. Deprovincies zijn verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid, zoals inhet Natuurakkoord is afgesproken.

 • De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, maarwe nemen er meer tijd voor. Daarom maken we afspraken met provincies ennatuurbeheerorganisaties over prioriteiten, tijdpad en de inzet van middelen. Bij eenevaluatie in 2016 betrekken we de effecten van planologische claims.
 • Het beheren en beschermen van bestaande natuurgebieden krijgt voorrang. Hiervooris de 200 miljoen die in het begrotingsakkoord 2013 voor natuur is bestemdgeoormerkt via het Provinciefonds beschikbaar.
 • De Natuurbeschermingswet die in behandeling is wordt aangepast. Waar mogelijkworden de verschillende beschermingsniveaus geharmoniseerd en waar relevant inovereenstemming gebracht met de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere relevantieregelgeving. Zo zal de wet bijdragen aan de biodiversiteit in Nederland.
 • Om een grotere private betrokkenheid mogelijk te maken bezien we de positioneringvan Staatsbosbeheer. Voor alle natuurbeheerorganisaties geldt dat zij zo veel mogelijkeigen middelen moeten genereren.
 • Binnen het natuurbeleid streven we naar synergie met andere maatschappelijkebelangen zoals waterveiligheid, recreatie, ondernemerschap, gezondheid, energie enklimaat.
 • Alle alternatieven voor natuurcompensatie rond de verdieping van de Westerscheldezijn zorgvuldig gewogen op kosten en effecten. Op grond daarvan besluiten we devolledige ontpoldering van de Hedwigepolder zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is belangrijk en leeft breed onder de bevolking. De afgelopen jaren is veelverbeterd en die lijn trekken we door.

 • De komende jaren wordt dierenwelzijn verder verankerd in de intensieve veehouderij. Uitgangspunt is het advies van de commissie Van Doorn.
 • We ondersteunen samenwerking van organisaties binnen de voedselketen op hetterrein van dierenbescherming, consumentenbelangen, landbouw enlevensmiddelenhandel.
 • We toetsen planologische regels voor de bouw van zeer grote stallen en regels voorhet gebruik van antibiotica voor dieren op volksgezondheidsaspecten en scherpen zezo nodig aan.
 • De reguliere politie pakt verwaarlozing en mishandeling van dieren hard aan. Zwarestraffen en verboden om dieren te houden ondersteunen dit beleid.
 • Er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.

Klimaat

 • Nederland zet in op een ambitieus internationaal klimaatbeleid. Nieuwe internationaledoelstellingen voor de jaren 2020, 2030 en verder moeten technologische vooruitgangaanjagen en ecologisch evenwicht voor de toekomst veilig stellen. Wij streveninternationaal naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.
 • We kiezen voor een aandeel duurzame energie in 2020 van 16 procent. Om innovatiete stimuleren, wordt een optimale mix ingezet van subsidies (SDE+) en mogelijk ookde leveranciersverplichting en bijmengverplichtingen. De concurrentiepositie van deenergie-intensieve sectoren en de werkgelegenheidseffecten worden daarbij in het ooggehouden. Voor de aan het eind van deze kabinetsperiode optredendelastenverzwaring komt een compensatie. In 2016 wordt de voortgang beoordeeld enover het vervolg besloten.
 • Energiebesparing krijgt prioriteit. De aanpak van de Green Deals wordt uitgebreidmet ten minste een besparingsdeal met energiebedrijven en woningbouwcorporatiesvoor een versnelling in het verduurzamen van de bestaande woningen. Ook voorkantoren, scholen en andere gebouwen wordt energiebesparing via energiebedrijvenop deze wijze bevorderd. Het kabinet zal dit ondersteunen door waar mogelijkbelemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen.
 • Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geenrijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van eenverlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit dieafkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikersgeleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt. Deze wordt lastenneutraalgefinancierd door een generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijfvan de energiebelasting.
 • Om de kostprijs van windenergie op zee versneld omlaag te brengen zal het kabinetsamen met energiebedrijven en de Nederlandse offshore industrie initiatieven nemenom de innovatie in deze veelbelovende sector te stimuleren. Met netbeheerders wordtverkend hoe de benodigde transportinfrastructuur voor elektriciteitswinning op zee totstand kan komen.29/10/2012 10
 • Elektrisch vervoer biedt veel kansen voor Nederland. Met netbeheerders,energiebedrijven en lokale overheden worden afspraken gemaakt over delaadinfrastructuur om de groei van elektrische mobiliteit verder te stimuleren.
 • Biomassa moet zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet (‘cascadering’) en deduurzame productie en herkomst van biomassa gegarandeerd.
 • Het kabinet streeft naar een circulaire economie en wil de (Europese) markt voorduurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren.
 • De agrarische sector is een belangrijke economische motor. Nederland is de tweedeexporteur van agrarische producten ter wereld. Boeren en tuinders verdienen dus deruimte om te ondernemen en een fatsoenlijke beloning voor hun bijdragen aan hetcultuurlandschap en de natuur.

Aandacht voor natuur en klimaat in nieuwe regeerakkoord