Aanpassing WAV funest voor Reconstructie Limburg

1 juli 2004

Aanpassing WAV funest voor Reconstructie Limburg

Milieufederatie vraagt steun bij Gedeputeerde Staten om verdere afkalving van Wet Ammoniak en Veehouderij te voorkomen

Aan:
College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 Ma Maastricht

Roermond : 29 juni 2004
Betreft : aanpassing WAV en Reconstructie in Limburg
Behandeld door : ir. H. Heijnen
Nummer : 04.97 / KP / 305.1

Geacht College,

Recent ( 23 juni ’04) hebben de Brabantse Milieufederatie en de Brabantse natuurterreinbeheerders alle activiteiten in het kader van de Reconstructie opgeschort.

Aanleiding vormt de onvrede met de Haagse behandeling van het IPO-voorstel en met name de lobby van de landbouw om het IPO-voorstel verder uit te kleden. Voor de Brabantse natuur – en milieuorganisaties was dit de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Het ongenoegen over de verdere afkalving van de sturing van de intensieve veehouderij in een van de natuur afwaartse beweging is dan ook zeer groot.

Zoals u weet heeft de Milieufederatie Limburg in een brief aan Minister Veerman

d.d 22 maart j.l. aangegeven zeer ongelukkig te zijn met de IPO-variant, aangezien een aanzienlijk aantal hectaren natuurgebied (ca 12000 ha) niet meer zal worden beschermd. Voor de landbouw pakt dit alternatief zeer gunstig uit. Inclusief de zogenaamde herbegrenzing van de EHS krijgen ca 300 bedrijven meer ammoniakruimte en dat in een gebied waar de ammoniakconcentratie nu al veel te hoog is voor de draagkracht van de natuurgebieden.

Het moge duidelijk zijn dat de door de Tweede Kamer gewenste nog verdere versoepeling van de WAV voor de Limburgse natuur – en milieuorganisaties volstrekt onaanvaardbaar is. De 500 m zone rondom de Habitatgebieden in het IPO/Kabinetsvoorstel is onderdeel van een pakket en kan er niet zo maar worden uitgelicht. Indien de 500 m wordt teruggebracht is nagenoeg alle natuur in Limburg vogelvrij verklaard.

Zoals u weet participeren de Milieufederatie Limburg en natuurterreinbeheerders volop in de Gebiedscommissies in de verschillende Reconstructiedistricten.

Om dat werk nu en ook in de toekomst goed te kunnen doen is het van groot belang dat de landelijke kaders (met name de WAV) in samenhang met het door ons op hoofdlijnen onderschreven Reconstructieplan tezamen de afwaartse beweging van de intensieve veehouderijbedrijven bevorderen.

Wij willen u derhalve vragen – in het belang van het Reconstructie-proces – er bij de leden van de Tweede Kamer op aan te dringen om de IPO-variant te ondersteunen. Gelet op de specifieke Limburgse problematiek dient de Provincie Limburg de criteria op basis waarvan een onderscheid is gemaakt tussen kwetsbare en niet of minder kwetsbare natuur te herzien.

Indien onverhoopt de Tweede Kamer het IPO-voorstel verder afzwakt en u niet genegen bent om de in Limburg gehanteerde criteria bij te stellen, zullen wij ons evenals onze Brabantse zusterorganisaties nadrukkelijk beraden op stappen van onze kant.

Met vriendelijke groet,
Stichting Milieufederatie Limburg,

Mede namens Limburgs Landschap,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Ir. H.K. Vijverberg – directeur

Cc:
Minister Veerman
Staatssecretaris van Geel
VNG
IPO
Reconstructiecommissie NM Limburg
Statenleden Commissie Ruimte en Groen Provincie Limburg

Tags: