Ammoniak: groene organisaties kiezen voor natuurbelang

20 november 2006

Ammoniak: groene organisaties kiezen voor natuurbelang

Niet eens met accoord uitbreiding veebedrijven

Op 16 november 2006 zijn het ministerie van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) het eens geworden over de aanpak van ammoniak rond de Natura 2000 gebieden. Natuur en Milieu, die deelnam aan het overleg mede namens de Twaalf Provinciale Milieufederaties en de terreinbeheerders, heeft zich niet achter de afspraken geschaard.

Natura 2000 is het Europese initiatief voor een aaneengesloten netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie.

Het ammoniak-akkoord biedt veel extra ruimte voor uitbreidingen van veebedrijven, waardoor de neerslag van ammoniak op natuurgebieden alsnog kan toenemen. Maatregelen om de extra depositie goed te beoordelen, te compenseren of te voorkomen komen pas over een paar jaar. In de tussentijd zijn vergunningen voor nieuwe stallen dan verleend, en die worden waarschijnlijk niet teruggedraaid, is de vrees van Natuur en Milieu.

Er komt al tientallen jaren veel te veel stikstof neer op de natuur, vaak meer dan vijf keer de zogenaamde ‘kritische depositie’, ofwel de bovengrens van wat gevoelige soorten kunnen verdragen. Daardoor neemt de soortenrijkdom af, getuige ook de jaarlijkse natuurbalansen. Als er nog meer stikstof bijkomt krijgt de natuur het nog moeilijker.

Drempelwaarde te hoog

In de afspraken wordt gewerkt met een drempelwaarde: bedrijven mogen uitbreiden tot vijf procent van de kritische depositie van het gebied. Dat is op zich een goede aanpak, alleen is de drempelwaarde volgens Natuur en Milieu te hoog.

Verder is de intentie om voor De Peel in versneld tempo een beheersplan te maken, toe te juichen, maar de haalbaarheid beziet Natuur en Milieu met twijfel. Natuur en Milieu vindt het goed om – goed onderbouwd – ruimte te zoeken voor graasdierhouderijen, die immers het landschap beheren. Maar feit blijft totdat de beheersplannen voor alle Natura 2000 gebieden zijn vastgesteld in 2009, het akkoord teveel ruimte biedt voor toename van vee en emissies.

De natuur- en milieu-organisaties gaan de juridische houdbaarheid van het akkoord toetsen. Dit ammoniakakkoord regelt specifiek de ammoniakemissie rond Natura 2000 gebieden, en is daarmee een aanvulling op de recent afgezwakte Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

Bron: Natuur en Milieu

Ammoniak: groene organisaties kiezen voor natuurbelang

Tags: