Arcadis: Uitdijende veestapel overspoelt Nederland na 2015

1 oktober 2013

Arcadis: Uitdijende veestapel overspoelt Nederland na 2015

De veestapel kan in Nederland 2 keer groter worden als in 2015 varkens- en pluimveerechten en het melkquotum worden afgeschaft. Het gevolg hiervan: een toename van 20 tot 50% extra stank en een steeds groter mestoverschot. Dit blijkt uit vandaag verschenen onderzoek van ARCADIS, in opdracht van Natuur & Milieu, Milieudefensie en De Natuur- en Milieufederaties.

,,Bovendien kunnen al die extra koeien, kippen en varkens leiden tot 500.000 voetbalvelden met mest, wat aanzienlijke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu met zich meebrengt. Essentieel dat staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer de veestapel blijft begrenzen,” aldus Sijas Akkerman, hoofd voedsel bij Natuur & Milieu.

Op dinsdag 1 oktober nemen staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer een besluit over het afschaffen het maximaal te houden varkens en kippen in Nederland. Vanaf 2015 vervallen de melkquota. Nu al telt Nederland zo’n 12 miljoen varkens, bijna 100 miljoen kippen en zo’n 4 miljoen runderen waarvan 2 miljoen melkkoeien (2012, CBS). Uit het onderzoek van advies- en ingenieursbureau ARCADIS blijkt dat boeren flink kunnen uitbreiden als de plannen van Dijksma om dierrechten af te schaffen doorgaan. Het rapport trekt de volgende conclusies:

  • Bestaande milieuvergunningen van varkens- en kippenstallen bieden ruimte voor tot 50% meer dieren dan nu het geval is.
  • Voor melkveehouders laten bestaande milieuvergunningen een groei toe tot twee keer zoveel koeien.
  • Vooral in Overijssel, Limburg, Gelderland en Brabant is planologische ruimte aanwezig voor een verdubbeling van de intensieve veehouderij. Extra door bijvoorbeeld de provincie Brabant aangekondigde milieumaatregelen stellen grenzen, maar ook binnen die grenzen is groei van de veestapel nog mogelijk.
  • ‘Het verleden leert dat boeren de uitbreidingsruimte ook maximaal benutten’, aldus Sijas Akkerman. ‘Nu al is duidelijk dat er 10 miljoen extra kippen bijkomen en 200.000 extra koeien. Die koeien alleen al poepen net zoveel als 2 miljoen varkens, jaarlijks 250.000 voetbalvelden met een laag mest van 1 meter hoog. Als de bestaande ruimte voor extra kippen, varkens en koeien wordt opgevuld zitten we straks met 500.000 voetbalvelden met een meter dikke laag mest.
  • ‘Gezondheidsrisico’s, vervuild drinkwater en stankoverlast
  • De groeiende veestapel brengt grote mestoverschotten met zich mee en een flinke toename van de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank. Dit heeft ernstige gevolgen voor het milieu, de gezondheid, leefbaarheid en de waterkwaliteit. Het ARCADIS-rapport noemt de volgende consequenties:
  • De emissies van ammoniak en geur uit stallen kunnen met tot 50% toenemen.
  • De emissie van fijnstof kan toenemen t toe terwijl een afname juist noodzakelijk is voor de volksgezondheid.
  • De kans op vervuiling van oppervlakte- en grondwater neemt toe

Kleine boer gedupeerd

,,Juist de kleine boer wordt ernstig gedupeerd als de plannen van het kabinet werkelijkheid worden”, aldus Akkerman. ,,De melkprijs gaat omlaag wat leidt tot omzetverlies en mogelijk sluiting van het bedrijf. Ongeveer 60% van de melkveebedrijven is bijvoorbeeld kleinschalig en bezit minder dan 100 koeien. Alleen de grote, intensieve veehouderijen profiteren dus van afschaffing van het melkquotum en de dierrechten.”

Handhaaf maximaal aantal dieren in Nederland

Natuur & Milieu, Milieudefensie en De Natuur- en Milieufederaties roepen de staatssecretaris en de Tweede Kamer op om de dierrechten voor kippen en varkens te handhaven en voor koeien in te voeren. Beter kan de agrarische sector omschakelen naar nieuwe verdienmodellen waarin de kwaliteit centraal staat. Dit ligt in lijn met de lange termijn LTO agenda voor boeren: Beter produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. ,,Zaken als een goede bodemkwaliteit, en veel aandacht voor dierenwelzijn en -gezondheid betalen zich terug, doordat koeien langer meegaan, minder medicijnen nodig hebben en minder kunstmest hoeft worden aangekocht. Bovendien zijn boeren dan minder afhankelijk van de grillen van de markt,” aldus Sijas Akkerman van Natuur & Milieu.

Arcadis: Uitdijende veestapel overspoelt Nederland na 2015