Bedrijvenpark Trade Port Noord in Venlo

13 januari 2004

Bedrijvenpark Trade Port Noord in Venlo

Milieufederatie Limburg reageert op het voorontwerp-bestemmingsplan bedrijvenpark Trade Port Noord in Venlo

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo
Roermond:6 januari 2004

Betreft:voorontwerp-bestemmingsplan bedrijvenpark Trade Port Noord
Behandeld door: dhr. B. Cobben
Bijlagen:
Nummer/Kenmerk :04.00219/BC/292.14

Geacht College,

De Milieufederatie Limburg heeft kennis genomen van het voorontwerp-bestemmingsplan bedrijvenpark Trade Port Noord. Naar aanleiding van dit voorontwerp-bestemmingsplan heeft de Milieufederatie de volgende opmerkingen. Deze reactie wordt mede onderschreven door Staatsbosbeheer regio Limburg – Oost-Brabant, Stichting Groengroep Sevenum, Milieudefensie Venlo e.o., IVN afdeling De Maasdorpen, Strix Aluco en het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, kring Venlo.

Algemeen

Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van een bedrijvenpark van ongeveer 40 ha. netto voor kleinschalige en kantoorachtige bedrijven in een groene omgeving. In het bedrijvenpark zijn alleen de lichtere milieucategorieën toelaatbaar.

Bij de inrichting van het bedrijvenpark staat een zo compact mogelijke ontwikkeling voorop. Wij ondersteunen dit. Hierdoor worden de bestaande kwaliteiten van natuur en landschap zoveel mogelijk ontzien.

Natuur

Het plangebied is gedeeltelijk gelegen in de EHS/PES. Volgens rijks- en provinciaal beleid geldt voor de EHS/PES een planologische basisbescherming. Ingrepen en activiteiten in deze gebieden en in de onmiddellijke nabijheid ervan zijn niet toegestaan als deze de wezenlijke kenmerken of waarden respectievelijk de nagestreefde natuurontwikkeling in deze gebieden aantasten. Het bestemmingsplan zal dan ook duidelijk moeten maken dat het voorgestane bedrijvenpark geen wezenlijke waarden van het gebied aantast.

Het plangebied bestaat voor een belangrijk deel uit landschappelijk en ecologisch waardevol bosgebied en vervult een belangrijke functie als onderdeel van een groene ecologische noord-zuid verbinding ten westen van de Maas (Dubbroek, Koelbroek, Mierbeekdal/Zaarderheiken, Kaldenbroek, Houthuizerheide). Voor een goed functionerend ecologisch systeem zijn goede in hoofdzaak noord-zuid gerichte ecologische verbindingszones noodzakelijk, die als zodanig niet mogen worden onderbroken. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en in dit voorontwerp-bestemmingsplan is dwars door het bedrijvenpark dan ook ruimte voor een ecologische verbindingszone gereserveerd. Wij zijn van mening dat bij de inrichting van het bedrijvenpark rekening moet worden gehouden met een zo optimaal mogelijk functioneren van deze verbindingszone. Daarom moet de minimale breedte ervan 100 meter bedragen. Tevens moet worden verzekerd dat deze verbindingszone aan de noord- en zuidzijde van het plangebied een uit ecologisch opzicht goede voortzetting krijgt en niet “doodloopt᾿ op rode of grijze bestemmingen (bebouwing, infrastructuur).

In het bedrijvenpark is een ecologische verbindingszone opgenomen met een minimale breedte van 100 meter. Volgens het voorontwerp-bestemmingsplan (blz. 36) is deze zone geschikt voor dassen en andere kleine zoogdieren. Op de plankaart heeft de ecologische verbindingszone de bestemming “bos᾿ gekregen. Betwijfeld wordt of invulling van deze zone met bos voor de das een geschikt biotoop oplevert. Nagegaan moet worden voor welke flora- en faunasoorten deze ecologische verbindingszone moet functioneren. De bestemming zal logisch hieruit moeten voortvloeien.

Door de ontwikkeling van het bedrijvenpark gaat natuur verloren. Deze natuur moet worden gecompenseerd. Het is niet duidelijk hoeveel en welke natuur als gevolg van het bedrijvenpark verloren gaat en gecompenseerd moet worden. Het bestemmingsplan dient hier duidelijkheid over te verschaffen. Ook wat betreft de plek van compensatie. Wij zijn van mening dat er netto meer natuur terug moet komen dan er verloren gaat als gevolg van de ontwikkeling van het bedrijvenpark. Uitbreiding van bestaande natuur is noodzakelijk ter invulling van de EHS/PES, in het bijzonder ter realisatie van de ecologische verbindingszone. Door “overcompensatie᾿ profiteert zowel de kantoorontwikkeling (bedrijven in het groen met uitstraling) als ook de natuur ter plekke: een echte win-win-situatie.

Daarnaast dient het bestemmingsplan garanties te bevatten dat de compensatie daadwerkelijk en tijdig uitgevoerd zal worden.

Floriade

De regio Venlo heeft zich kandidaat gesteld voor het organiseren van de Floriade van 2012. Het bestemmingsplan zal de consequenties hiervan voor het plangebied moeten duidelijk maken. Het doorgaan van de Floriade mag niet ten koste gaan van de ecologische belangen van het gebied.

Ontsluiting

Op afbeelding 16 (blz. 43) is een noodontsluiting aan de zuidzijde van het plangebied voorzien. Deze ontsluiting loopt door bestaand bosgebied en door de geplande ecologische verbindingszone. Wij zijn van mening dat maatregelen genomen moeten worden (bv. specifieke inrichting van de weg, bebording, etc.) om te voorkomen dat ongewenst sluipverkeer op deze weg ontstaat. Tevens dient de uitvoering van deze weg te worden aangepast aan de natuurlijke waarden van het bosgebied. Dat betekent naar onze mening: hooguit halfverharding. Dit dient in de voorschriften van het bestemmingsplan te worden opgenomen.

Milieu

Zowel de Streekplanuitwerking Venlo – Trade Port Noord als het POL gaan uit van een duurzame invulling van het bedrijventerrein. In het bestemmingsplan wordt geen

aandacht hieraan besteed. Wij pleiten voor het opstellen van een visie en een regeling van duurzaamheidsaspecten in het bestemmingsplan.

Tot zover onze opmerkingen. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Hoogachtend,
Mede namens Staatsbosbeheer regio Limburg – Oost-Brabant, Stichting Groengroep Sevenum, Milieudefensie Venlo e.o., IVN afdeling De Maasdorpen, Strix Aluco en het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, kring Venlo

Stichting Milieufederatie Limburg

Ir. H.K. Vijverberg – directeur

Tags: