Bermen in buitengebieden verdwijnen

27 februari 2018

Bermen in buitengebieden verdwijnen

Bermen in buitengebieden verdwijnen en dat is slecht nieuws voor vogels, insecten en bijen. Die zijn namelijk afhankelijk van een rijke biodiversiteit aan de randen van akkers.

Landjepik, oftewel het onrechtmatig omploegen van bermen door boeren is een van de oorzaken. Maar ook slecht gemeentelijk bermbeheer, zoals te vroeg in het seizoen maaien, heeft een negatieve impact. De Natuur en Milieufederatie maakt zich sterk voor behoud en herstel van bloemrijke, biodiverse bermen in heel Limburg. Zo werken we aan een protocol aan de hand waarvan gemeenten hun bermen goed kunnen beheren. Ook kijken we samen met andere natuurorganisaties naar effectieve oplossingen, zoals inzaaiacties rondom akkerranden. Met agrariërs willen we graag in gesprek om ook hun kant van het verhaal te horen. Door het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak willen we de Limburgse bermen weer nieuw leven inblazen.

bermen in buitengebied verdwijnen
‘Zorgen om verdwijnen berm’ uit De Limburger van 24 februari 2018.