Bescherming natuur bij aanleg Rijksweg 73-Zuid

8 maart 2004

Bescherming natuur bij aanleg Rijksweg 73-Zuid

Om de Rijksweg 73-Zuid te kunnen realiseren zijn er in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora en Fauna wet per tracédeel een aantal voorwaarden gesteld. De Milieufederatie Limburg had eerder geconstateerd dat de in de ontheffingen gestelde voorwaarden niet correct werden uitgevoerd.

Als reactie hierop heeft Rijkswaterstaat in een brief aan het Ministerie van LNV te kennen gegeven zich alsnog aan de vergunningsvoorwaarden voor de aanleg van de Rijksweg 73 te zullen houden. Het gaat hierbij onder meer over de vernieling van een dassenburcht en de verlichting van het bouwterrein in het Swalmdal.

Tags: