Besluit Sibelco uitgesteld

24 november 2016

Besluit Sibelco uitgesteld

Het bedrijf Sibelco wint in Zuid-Limburg al decennialang zilverzand. De groeve ligt ingeklemd tussen de bebouwde kommen van Heerlen, Landgraaf en het Natura 2000-gebied Brunssummerheide. De huidige ontgrondingsvergunning loopt af in 2020, terwijl de groeve dan nog niet volledig is uitgebaat. Sibelco is ook eigenaar van de mijnsteenberg, die grenst aan de huidige groeve. Uit onderzoek is gebleken dat onder deze mijnsteenberg ook zeer hoogwaardig zilverzand voorkomt. Sibelco wil daarom een nieuwe ontgrondingsvergunning aanvragen, waarmee ze langer kan graven in de huidige groeve en zilverzand kan winnen onder de mijnsteenberg.

Verlenging van de ontgronding en uitbreiding van de groeve zijn omstreden. Door de ligging nabij dicht bebouwd gebied vrezen omwonenden voor de kwaliteit van hun leefomgeving. Ook is niet uitgesloten dat het plan significant negatieve gevolgen kan hebben voor het direct aangrenzende Natura 2000-gebied Brunssummerheide.

Voor de herinrichting van de groeve na afloop van de ontgronding is een Plan van Transformatie opgesteld. De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft de gemeenteraad van Heerlen verzocht om geen besluit te nemen over dit Plan van Transformatie voordat de resultaten van het nog op te stellen Milieu Effect Rapport (MER) bekend zijn. Pas dan zal immers duidelijk zijn welke effecten de voorgenomen verlenging en uitbreiding van de ontgronding zal hebben voor o.a. leefklimaat, natuur en milieu.

Inmiddels heeft de Heerlense gemeenteraad besloten om het Plan van Transformatie op dit moment niet goed te keuren; men wil eerst de resultaten van het MER afwachten. De gemeenteraad van Landgraaf neemt begin december een besluit.

Brief aan gemeenteraad Heerlen

Besluit Sibelco uitgesteld