Bestemmingsplan Buitengebied Nederweert ligt ter inzage

18 september 2013

Bestemmingsplan Buitengebied Nederweert ligt ter inzage

Op 24 april 2012 heeft de raad het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert, 1e herziening vastgesteld. Dit bestemmingsplan is een reparatie van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert uit 2009 dat op 19 oktober 2011 deels door de Raad van State is vernietigd. Het nieuwe plan ligt tot en met 24 oktober ter inzage.

In de 1e herziening zijn tevens nieuwe ontwikkelingen meegenomen die op dat moment bekend waren. Tegen de 1e herziening is beroep ingesteld door 4 partijen. De Raad van State heeft op 3 april 2013 uitspraak gedaan in deze beroepen. Het bestemmingsplan is wederom gedeeltelijk vernietigd. Er is derhalve een tweede herziening opgesteld. Deze wordt nu in procedure gebracht.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nederweert, 2e herziening’ bevat een nieuwe regeling voor de bewoning van agrarische bedrijfswoningen door burgers (zogenaamde plattelandswoning) en bedrijfsactiviteiten aan Houtsberg 16 (Fixet). Bij de plattelandswoning is rekening gehouden met de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet plattelandswoning.

Daarnaast zijn in de tweede herziening ook nog een aantal omissies hersteld zoals recreatiewoningen en bedrijfswoningen die vergeten waren en een adequate regeling voor Peerkesbosch. Tevens zijn de gronden ten noorden van Ospel herbestemd als agrarisch en als sportterrein. Deze gronden waren in 2009 niet meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert, omdat het toen nog de bedoeling was dat hier woningbouw ontwikkeld zou gaan worden. Nu dit niet doorgaat, kan de geldende bestemming uit 1998 opnieuw worden opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 13 september t/m 24 oktober 2013 ter inzage. Tijdens deze periode kunt u bij de gemeenteraad een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. U kunt het bestemmingsplan tijdens openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook is dit digitaal raadpleegbaar.

Bestemmingsplan Buitengebied Nederweert ligt ter inzage