Bezwaar tegen vergunning vliegveld MAA

9 maart 2005

Bezwaar tegen vergunning vliegveld MAA

Uitbreiding luchthaven heeft negatieve gevolgen voor mens en natuur

Volgens de Milieufederatie kan de geplande uitbreiding van het vliegveld MAA niet zonder gevolgen voor de leefomgeving blijven. Daarom heeft ze bij de Minister van Verkeer en Waterstaat bezwaar gemaakt tegen de vergunning, of aanwijzingsbesluit, vliegveld MAA. De uitbreiding van de luchthaven heeft negatieve gevolgen voor mens en natuur.

De Milieufederatie vindt dat de verwachte groei van het vliegveld niet realistisch is. In het aanwijzingsbesluit wordt uitgegaan van een jaarlijkse groei van het aantal passagiers met 11%. Een dergelijke groei is in het verleden nog nooit gehaald en in de jaren 2000-2003 was er geen groei.

De wijziging van de startroutes heeft grote gevolgen voor de Zuid-Limburgse natuur. Het broed- en foerageergedrag van met name vogels en vleermuizen wordt beïnvloed. De wijziging van de startroutes is onverenigbaar met de Ecologische Hoofdstructuur, de Habitat richtlijnen en de Flora- en Faunawet.

In 2003 heeft de Tweede Kamer een maximum gesteld aan de geluidshinder van luchthaven MAA. Dit maximum wordt aanzienlijk overschreden. Het aantal geluidsgehinderde woningen zal toenemen van 21.000 tot ruim 23.000.

Tags: