Bezwaarschrift tegen bedrijventerrein Business Park Greenport in Venlo

1 september 2020

Bezwaarschrift tegen bedrijventerrein Business Park Greenport in Venlo

Eind augustus heeft de stichting Dassenwerkgroep Limburg mede namens de stichting Das & Boom en de Natuur en Milieufederatie Limburg, bezwaar aangetekend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg om een ontheffing te verlenen op de Wet natuurbescherming (Wnb) aan Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo voor het realiseren van (alweer) een bedrijventerrein genaamd Business Park Greenport in Venlo.

Voor de realisatie van bedrijventerrein Business Park Greenport heeft ecologisch adviesbureau Econsultancy allereerst een verkennend flora- en faunaonderzoek gedaan (een zogenaamde quickscan), waarna het bureau een aantal aanvullende ecologische onderzoeken heeft gedaan naar onder andere de das en vleermuizen. Vervolgens is er een Activiteitenplan opgesteld; hierin staan maatregelen om overtredingen van de Wnb te voorkomen en ervoor te zorgen dat een beschermde soort als de das niet in zijn voortbestaan bedreigd wordt.

Bezwaren tegen de verleende ontheffing

Onze argumenten tegen de verleende ontheffing zijn enerzijds gebaseerd op negatieve effecten van het geplande bedrijventerrein op de aanwezige dassenpopulatie en onjuistheden over dassen in het opgestelde Activiteitenplan en anderzijds op een aantal zaken met betrekking tot andere diersoorten, die wel in de Aanvullende onderzoeken worden genoemd, maar niet terugkomen in het Activiteitenplan en in de ontheffingsaanvraag.

Teloorgang leefgebied dassen

Zo wordt er voor de berekening van compensatiegrond voor de das niet uitgegaan van de berekening zoals vastgesteld in het Kennisdocument Das, die gebruikt had moet worden. Daarnaast is niet duidelijk waar de compensatiegebieden komen te liggen en of die ook al in eigendom zijn van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Ook wordt gesproken over gebieden die in het kader van eerdere ontwikkelingen al als compensatiegrond ingebracht zijn; deze gebieden kunnen niet nogmaals voor compensatie ingezet worden én liggen daarbij hoogst waarschijnlijk in het territorium van andere dassenfamilies. Ook staat niet in het Activiteitenplan dat de gebieden aantoonbaar voldoende voedsel moeten leveren voor de das, vóórdat er begonnen kan worden met de werkzaamheden. In het Activiteitenplan is een kunstburcht opgenomen en geplande dassenroutes, die niet zullen functioneren omdat het gebied onder meer vol ligt met gebouwen en niet passeerbare afrasteringen. Verder wordt in het Activiteitenplan geen rekening gehouden met een grote dassenburcht die ten zuidwesten van het plangebied ligt. Deze dassenpopulatie heeft in het verleden al heel veel foerageergebied verloren en verliest met de recente ontwikkelingen de laatste resten van haar leefgebied. Rondom deze dassenburcht wil Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo namelijk ook nog een grote golfbaan realiseren, waartegen de NMF Limburg – eveneens samen met de Dassenwerkgroep en Das & Boom – beroep heeft ingesteld; deze procedure is nog in behandeling bij de Raad van State.

Rapport Aanvullende onderzoeken, Activiteitenplan en ontheffingsaanvraag komen niet overeen

In het rapport Aanvullende onderzoeken wordt een overzicht gegeven van soorten waarvoor een ontheffing moet worden aangevraagd. In het Activiteitenplan en ook in de ontheffingsaanvraag zelf wordt echter geen ontheffing meer aangevraagd voor de huismus, hoewel er 8 huismusnesten – deze zijn jaarrond beschermd – verloren gaan. Daarnaast wordt er geen ontheffing meer aangevraagd voor het verloren gaan van een kraamverblijf van de gewone grootoorvleermuis én het verloren gaan van een vliegroute en foerageergebied van de gewone dwergvleermuis bij het zandpad aan de westzijde van het plangebied.

Conclusie

Op basis van de bovenstaande argumenten is verzocht om de ontheffing op de Wnb voor Businesspark Greenport Venlo in te trekken.