Bodemsanering In de Roes

17 oktober 2003

Bodemsanering In de Roes

Milieufederatie is van mening dat het huidige saneringsplan te veel onzekerheden bevat

De Milieufederatie heeft haar zienswijze m.b.t. het saneringsplan voor de bodemsaneringslocatie In de Roes in Ohé en Laak bij de Provincie Limburg ingediend.

Wij zijn van mening dat het huidige saneringsplan te veel onzekerheden bevat en niet kan worden gezien als een duurzame oplossing van een ernstige bodemverontreiniging.

Uit de rapporten blijkt dat op dit moment de uitstroom van verontreinigingen uit de aanvulling minimaal is en niet onacceptabel. Verwacht wordt dat ook in de toekomst geen onacceptabele verspreiding zal optreden.

Uit de monitoringsgegevens blijkt dat in het grondwater buiten de aanvulling incidenteel sterk verhoogde gehalten (hoger dan de interventiewaarde) van met name PAK wordt aangetroffen. Het betreft de volgende peilbuizen: 44, MON-I, 107, MON-K en peilbuis 23. De situering van deze peilbuizen laat geen duidelijk patroon zien.

Een duidelijke verklaring voor de hoge concentraties PAK in deze peilbuizen is er niet. Op blz. 39 van de rapportage Monitoring 2002-2003 wordt als mogelijke verklaring gegeven dat de verontreinigingen de rand van het stort nog niet bereikt hebben. Dat zou zeker nog 50 jaar kunnen duren. In dat geval zou pas in de verre toekomst een noemenswaardige en meetbare verontreiniging optreden buiten de aanvulling. Een andere mogelijke verklaring is dat de doorlatendheid van het aanvulmateriaal slechter is dan verwacht, waardoor slechts een zeer beperkt deel van het neerslagoverschot in de bodem infiltreert.

Wij concluderen dat de incidentele hoge concentraties PAK door de onderzoekers niet kunnen worden verklaard. Ook concluderen wij dat niet met zekerheid kan worden aangenomen dat over tientallen jaren geen ernstige grondwater-verontreiniging buiten de aanvulling optreedt.

Tags: