Bomen gekapt in compensatiegebied kamsalamander

24 januari 2006

Bomen gekapt in compensatiegebied kamsalamander

Milieufederatie boos dat leefgebied kamsalamander vernietigd wordt

Afgelopen week heeft het bedrijf Baars Infra B.V. met medeweten van de gemeente Echt-Susteren nabij Slagmolen in Echt een bosje gekapt, dat een belangrijk leefgebied vormt van de kamsalamander. Het bosje maakt deel uit van het compensatiegebied van de kamsalamander en had daarom nooit aangetast mogen worden.

De gemeente Echt-Susteren heeft voor de aanleg van een groot bedrijventerreinen tussen Echt en Berkelaar een ontheffing gekregen op basis van de Flora en Faunawet. Deze ontheffing heeft de gemeente nodig in verband met het voorkomen van de kamsalamander, een bedreigde soort, in het betreffende gebied. In de ontheffing van het Ministerie van LNV is geregeld dat de gemeente 2 compensatiegebieden voor de kamsalamander moet aanleggen: één rondom Slagmolen en één ten zuiden van Berkelaar.

Nu het compensatiegebied van de kamsalamander is aangetast, kan de gemeente volgens de Milieufederatie, bij de aanleg van het bedrijventerrein, geen gebruik maken van de Flora en Fauna-ontheffing van LNV.

Reeds in december heeft de Milieufederatie haar verontrusting uitgesproken over de activiteiten die plaatsvonden rondom dit gebied en heeft zij de gemeente gevraagd handhavend op te treden. Tot op heden heeft de Milieufederatie nog geen inhoudelijke reactie van de gemeente ontvangen.

Tags: