Brief aan gemeente Sittard-Geleen inzake Sabic

12 november 2003

Brief aan gemeente Sittard-Geleen inzake Sabic

Milieufederatie Limburg en het Graetheidecomité ongerust over het bestemmen van Graetheide tot industrie

Aan: de Gemeenteraad en de Commissie Bedrijf en Middelen

van de gemeente Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

Roermond : 3 november2003

Betreft : Sabic

Behandeld door : dhr. drs. H. Bemelmans

Nummer/ Kenmerk : 03.00187 / KP / 293.1

Geachte leden van de Raad en Commissie,

Het voorstel van het College van BenW aan uw Raad inzake de vestiging van het Hoofdkantoor van SABIC geeft ons aanleiding onze ernstige verontrusting uit te spreken. Uit de stukken lezen wij dat impliciet medewerking aan SABIC wordt beloofd bij het in bezit nemen van het Graetheideterrein. Wij baseren dit op de volgende passages in de stukken.

1. In de brief van de gemeente aan SABIC d.d. 17 februari 2003 stelt de gemeente als eerste agendapunt voor het bestuurlijk overleg (20 maart 2003) voor:

“1. Kennisneming van ontwikkelingsperspectief van SABIC voor de middellange termijn in relatie tot de beleidsvoornemens van onze gemeente zoals vastgesteld in het zgn. economisch ambitiedocument (zie bijlage)”.

2. Dit ambitiedocument, getiteld ‘ (oktober 2002) vermeldt onder de paragraaf “chemie” (streepje 3):

“Er zal met DSM, c.q. met Chemelot een convenant gesloten worden met de volgende doelstellingen:

– ……..

– ……..

– het onderzoeken van de mogelijkheden voor een nieuwe visie voor Graetheide gericht op bijvoorbeeld hoogwaardige en meer kleinschalige chemische bedrijven in een landschappelijke setting waarbij slechts de helft van het terrein benut wordt”

Einde citaat

3. In een brief aan de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 24 juni 2003 schrijft u:

“Daarenbovenop zijn zowel SABIC als de gemeente Sittard-Geleen van mening dat de groei van de petrochemie en het verhogen van de economische trekkracht van de regio gebaat zijn bij een krachtig partnership van bedrijf, gemeente en provincie Limburg en draagvlak bij de bevolking in onze stad. In het kader van dat gezamenlijk te ontwikkelen industriebeleid staan onder meer op het programma:

– de ontwikkeling van de Mauritsterminal (rail) en de doorontwikkeling van de Bargeterminal (water) ten behoeve van de aan- en afvoer van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten

– de bestemming van Graetheide

– alsmede het opereren binnen verantwoorde veiligheidscontouren.”

Einde citaat

4. Het voorstel van BenW aan de Raad vermeldt op pagina 3 onder punt 5:

” Bijdrage wordt toegekend onder de voorwaarde van het aangaan van een strategisch

partnership tussen bedrijf en gemeente”

Onze conclusies:

1. Kennelijk wordt ervan uitgegaan dat de economische ontwikkelingsvisie geldt als vastgesteld beleid. Dit is onjuist. Bij de behandeling in de Raad (november 2002) is besloten dit stuk te betrekken bij de ontwikkeling van de Stadsvisie. Een formele status (in juridische zin) heeft het stuk niet. In het besluit over de Stadsvisie is het stuk ook niet opgenomen.

2. Het College heeft kennelijk intern al besloten dat Graetheide bestemd zal worden voor chemische industrie. Dit is nooit bevestigd door de gemeenteraad. Het officiële beleid ten aanzien van Graetheide is nog steeds “Graetheide Groen”. Dit is weliswaar het standpunt dat werd vastgelegd door de voormalige coalitie – die per 1 januari 2003 is ‘ maar dit standpunt is door de nieuwe coalitie nooit herroepen.

Met andere woorden: het College van BenW ontwikkelt beleid voor Graetheide dat strijdig is met het door de Raad vastgestelde.

3. In het kader van de onderhandelingen met SABIC wordt Graetheide nu “meegenomen” en geformaliseerd via een zgn. “strategisch partnership”.

Welke betekenis dit partnership heeft en wat de exacte inhoud is blijft duister. De tekst hiervan ontbreekt bij de stukken.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat stilzwijgend met andere belangenpartijen (ministerie van EZ, provincie, SABIC) wordt afgeweken van het formeel vastgelegde standpunt over Graetheide, te weten groen houden van het gebied, en dat wordt toegewerkt naar het scheppen van voldongen feiten.

U mag als Raad vervolgens “ja”knikken.

Wij verzoeken u deze brief bij uw beraadslagingen op 4 en 6 november te betrekken.

 

Met vriendelijke groet,

namens de Stichting Graetheidecomité

Drs. H.J. Bemelmans, voorzitter

namens de Stichting Milieufederatie Limburg

Ir. H.K. Vijverberg, directeur

Tags: