Brief aan Raad van State omtrent Ontwerpregelgeving Omgevingswet

14 augustus 2017

Brief aan Raad van State omtrent Ontwerpregelgeving Omgevingswet

Samen met Natuur & Milieu, LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging hebben de Natuur en Milieufederaties een brief gestuurd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Deze brief heeft betrekking op de Ontwerpregelgeving rond de Omgevingswet.

“Onlangs heeft u de ontwerpbesluiten op grond van de Omgevingswet en de ontwerpen van de Invoeringswet en Aanvullingswet natuur voor advisering ontvangen. In het kader van de internetconsultatie over deze besluiten en wetsvoorstellen hebben wij als natuur- en milieuorganisaties onze aanbevelingen voor verbetering aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu kenbaar gemaakt.”

“Ook tijdens de parlementaire behandeling van de ontwerpbesluiten hebben wij aangegeven welke wijzigingen er naar onze mening tenminste nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Omgevingswet en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen tot een effectieve bescherming en verbetering van onze omgevingskwaliteit zullen leiden, met voldoende mogelijkheden voor participatie en rechtsbescherming.”

Download de volledige brief en de bijlagen hieronder:

Brief met bijlage

Brief aan de Raad van State omtrent Ontwerpregegeving Omgevingswet