Controle op kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg onvoldoende

2 februari 2010

Controle op kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg onvoldoende

De provincie Limburg ziet onvoldoende toe op een goede uitvoering van de compensatie van de aangetaste beschermde natuur. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer naar de kwaliteit van de natuurcompensatie in Limburg. De rekenkamer heeft het onderzoeksrapport op 15 december jongstleden aangeboden aan Provinciale Staten.

Compensatie is een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat bij schadelijke ingrepen in beschermde natuurgebieden geen verlies aan natuurkenmerken en -waarden plaatsvindt. Uitgangspunt daarbij is dat natuur die verloren gaat in kwantiteit en kwaliteit wordt gecompenseerd. De rekenkamer merkt in haar rapport op dat er onvoldoende aandacht is voor toezicht. Ook concludeert ze dat bij de meeste projecten waarbij natuurcompensatie moet plaatsvinden niet of onvoldoende wordt voldaan aan een aantal essentiële eisen. De rekenkamer beoordeelt dit als zorgwekkend.

Controle op kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg onvoldoende