Dringend verzoek aan gemeenten: plant bomen met hulp van Plan Boom!

21 december 2022

Dringend verzoek aan gemeenten: plant bomen met hulp van Plan Boom!

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft in december alle Limburgse gemeenten een brief gestuurd met de dringende oproep om snel meer bomen te planten. Want vergroening is één van de meest eenvoudige en kostenefficiënte maatregelen die een gemeente kan nemen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Plan Boom, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties, helpt overheden om concreet invulling te geven aan het klimaatbeleid.

Enkele feiten op een rij van het Planbureau voor de Leefomgeving

In de ‘Klimaat- en Energieverkenning 2022’ van het Planbureau voor de Leefomgeving staat onder meer het volgende:

  • De netto-opname van broeikasgassen door bossen is in de periode 1990-2020 afgenomen. Oorzaken zijn de toegenomen ontbossing en het geleidelijk ouder worden van het Nederlandse bos, waardoor in de bestaande bossen minder koolstof wordt vastgelegd. Dit komt omdat jonge bossen meer CO2 opnemen vergeleken met oude bossen: oude bossen tellen wel veel minder bomen; per boom doen de oudjes het dus wel beter.
  • ‘De totale bijdrage van het pakket van maatregelen (gericht op koolstofvastlegging via bestaande bossen en uitbreiding van bos en landschap) uit het Klimaatakkoord is geschat op 0,4 – 0,8 megaton CO2-equivalenten. Hieronder vallen de bosuitbreidingen binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland en bomen buiten het bos, zoals in en rond dorpen en steden.’ Maar helaas valt (volgens de doorrekening van het Planbureau) van deze beoogde 0,4 tot 0,8 megaton slechts 0,1 megaton CO2-equivalenten onder ‘vastgesteld beleid’.
  • ‘Dat leidt tot de conclusie,’ stelt het Planbureau ‘dat er nog 0,3-0,7 megaton CO2-equivalenten van het totale verwachte reductie-effect overblijft dat dan onder geagendeerd beleid valt.’ Het geagendeerde beleid omvat beleidsplannen en -intenties die op 1 mei 2022 wel openbaar waren, maar nog niet concreet genoeg waren uitgewerkt en waarvan het resultaat dus nog volstrekt onzeker is. Mede hierdoor zijn de klimaatdoelstellingen van Parijs bij lange na nog niet bereikt.
  • In het Klimaatakkoord is opgenomen dat gemeenten streven naar 1% meer bomen per jaarop Nederlands grondgebied. Rijk en provincies hebben hiertoe (in de nota over hun ambities en doelen voor de bossenstrategie) aangegeven dat ze ‘met betrokken partijen in overleg gaan om mogelijkheden voor extra bos in beeld te brengen bij het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES)’. Maar ook dit komt onvoldoende van de grond.

Boomplantacties met Plan Boom

Onder de noemer Plan Boom zetten de Natuur- en Milieufederaties en LandschappenNL zich met tal van collega-organisaties, burgers, overheden en bedrijven in voor aanplant van miljoenen bomen als bijdrage aan het klimaatbeleid. Het aanplanten van bomen met Plan Boom kan goed worden ingezet als één van de bouwstenen in de Regionale Energiestrategieën. Maar iedere boom die in een gemeente wordt aangeplant is er één. Gemeenten kunnen zelf bomen planten op gemeentegrond, of burgers en bedrijven binnen de gemeentegrenzen stimuleren en/of ondersteunen om ook bomen aan te planten.

Boompjes voor beginners-pakket

Op de website van Plan Boom kan iedereen een zogenaamd Boompjes voor beginners-pakket bestellen. Deze pakketten, waar drie inheemse boompjes in zitten, zijn gemakkelijk online te bestellen, worden gratis thuisbezorgd én geleverd met een handige plantinstructie. In de brief wordt aan gemeenten de suggestie gedaan om een speciale actie op te zetten, waarbij inwoners deze pakketten met 50% korting kunnen bestellen.