Ecologische hoofdstructuur herzien

22 augustus 2005

Ecologische hoofdstructuur herzien

Milieufederatie blij met begrijpelijker stelsel van natuurbeleidscategorieen

De Provincie heeft het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) herzien op onderdelen EHS. Dat heeft ze gedaan om een helder onderscheid te maken tussen natuurbeleidscategorieën van rijk en provincie. De Milieufederatie Limburg is overwegend positief over deze herziening, maar zou graag nog enkele aanpassingen zien.

Met de POL-herziening wordt er onderscheid gemaakt tussen de rijks Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). De aanduiding PES (Provinciale Ecologische Structuur) verdwijnt daarmee. Door deze aanpak wil de provincie komen tot een doelmatiger, effectiever en begrijpelijker stelsel van natuurbeleidscategorieën en beschermingsregels.

Voor de EHS geldt conform het rijksbeleid uit de Nota Ruimte het zgn. nee-tenzij regime, in de POG wordt meer maatwerk mogelijk bij ruimtelijke ontwikkelingen. In de POL-herziening wordt de EHS nauwkeuriger op kaart begrensd, wat vooral voor de toetsing van gemeentelijke bestemmingsplannen een verduidelijking betekent.

De Milieufederatie Limburg steunt de ingeslagen weg om te komen tot een duidelijkere en effectievere aanpak. Die leidt er immers toe dat, naast de inspanningen die de provincie doet om de EHS-doelstellingen te realiseren, er sterker ingezet wordt op de realisatie van de POG.

In een gezamenlijke reactie met de terreinbeheerders pleit de Milieufederatie voor een aantal aanpassingen van de begrenzingen van natuurgebieden op de bij het plan behorende kaarten. Ook wordt er gepleit voor het niet toelaten van teeltondersteunende voorzieningen (boogkassen, regenkappen e.d.) in de POG-gebieden. Daarnaast dient er volgens de Milieufederatie een zorgvuldige kwaliteitstoets plaats te vinden van elk voorgenomen initiatief. De in het kader van het contourenbeleid in te stellen onafhankelijke kwaliteitscommissie moet hier zorg voor dragen.

Tags: