Ecologische Hoofdstructuur legt alle ruimtelijke ontwikkelingen plat

5 februari 2007

Ecologische Hoofdstructuur legt alle ruimtelijke ontwikkelingen plat

Kiezen voor een mooier Limburg.

De Milieufederatie stuurt de komende weken samen met andere Limburgse groene partijen een aantal nieuwsflitsen naar aankomende PS-leden. Hieronder vindt u de tekst van de derde nieuwsflits.

Meer informatie:
www.kiezenvooreenmooierlimburg.nl

Kamsalamanders en korenwolven, zeggekorfslakken en vleermuizen houden, volgens de media, allerlei ruimtelijke ontwikkelingen tegen. Het lijkt de veronderstelde tegenstelling tussen ecologie en economie te bevestigen. Wie aansluitend de besluitvorming volgt ziet dat er overal creatieve oplossingen gevonden zijn waardoor industrieterreinen, wegen en woonwijken toch gewoon aangelegd werden. Steeds vaker wordt bij ruimtelijke plannen van begin af aan rekening gehouden met de landschappelijke belangen. Dan kan bij de projectontwikkeling al meteen compensatie meegenomen worden en kunnen creatieve oplossingen gevonden worden: ofwel groen binnen de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling of elders, aangesloten bij bestaande waardevolle landschappen. Dat regelen van compensatie betekent extra werk, maar in een dichtbevolkt land met veel belangen kan het niet anders. Het zal ook zeker plaatselijk extra investeringen vragen van de projectontwikkelaar. Landschappelijk belang lijkt dan misschien een deelbelang maar het is wel degelijk een algemeen belang. Die extra investeringen zijn het dus waard.

Natuur en landschap hebben economisch belang

De economische waarde van natuur en landschap is in een onderzoek door het ministerie van LNV in kaart gebracht. In het rapport Natuur en Landschap op waarde geschat wordt overtuigend aangegeven dat investeren loont. En voorbeeld uit het rapport: de kosten voor natuur en landschap in het Roerdal zijn 2,1 miljoen per jaar. De opbrengsten in de recreatieve sector, maar ook de detailhandel, zijn 4,5 miljoen. De waarde van huizen stijgt veel sneller door de aanwezigheid van natuur en een aantrekkelijk landschap in de buurt (huizen zijn 4 tot 12 % meer waard in Nederland bij de aanwezigheid van groen in de buurt). Ook voor bedrijven blijkt de aanwezigheid van ‘groene’ een factor om rekening mee te houden. Uit wetenschappelijk onderzoek is verder gebleken dat natuur en landschap een positief effect hebben op de gezondheid van de bevolking. Wat weer een direct gevolg heeft op ziekteverzuim en kosten van gezondheidszorg.

Voor een dubbeltje…

Nederland geeft, zo blijkt uit het onderzoek, per persoon per jaar 60 euro uit aan natuur en landschap. Iedereen snapt dat dit een veelvoud aan maatschappelijk rendement oplevert, ook economisch. Economie en ecologie kunnen dus prima met elkaar opgaan. De bewijzen zijn er! Download het rapport op www.minlnv.nl

Ecologische Hoofdstructuur legt alle ruimtelijke ontwikkelingen plat

Tags: