Eindelijk oplossing voor Racecircuit de Peel

14 mei 2013

Eindelijk oplossing voor Racecircuit de Peel

De Milieufederatie Limburg heeft voor het intrekken van een juridische procedure tegen de door de gemeente Venray verleende vergunning voor Racecircuit de Peel een substantiële bovenwettelijke natuurcompensatie bedongen. De nieuwe natuur wordt aangelegd in het Loobeekdal in Venray. Dit gebied is uitgekozen in overleg met Staatsbosbeheer.

De Milieufederatie Limburg maakt deel uit van een collectief van gelijkgestemden (samen met Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Rust en omwonenden) dat begin 2013 een juridische procedure was gestart bij de Raad van State inzake het ‘Bestemmingsplan Circuit de Peel’. Door dit collectief en Circuit De Peel is op dinsdagmiddag 14 mei een overeenkomst ondertekend waarmee een einde komt aan een jarenlange strijd om Racecircuit de Peel.

Onderdeel van deze overeenkomst is de door de Milieufederatie Limburg bedongen natuur-compensatie in het Loobeekdal. In hoofdlijnen houdt deze natuurcompensatie in dat in het Loobeekdal door het afgraven van de bovenste grondlaag, versnelde bodemverschraling tot stand wordt gebracht. Hiermee wordt de ontwikkeling naar een vochtige, voedselarme vegetatie in gang gezet. Deze zal worden beheerd middels begrazing. Andere maatregelen die worden genomen zijn onder meer: aanleg van een educatieve poel en drie picknicklocaties, plaatsing van informatie-borden, een wandelbrug over de Loobeek en een uitzichtpunt van circa drie meter hoog.

Het Loobeekdal is onderdeel van Ecologische Hoofdstructuur en behoort volgens het Natuurbeheerplan 2013 van de Provincie Limburg tot het ‘kruiden- en faunarijke grasland’. Ook valt het gebied onder de Integrale Gebiedsuitwerking Loobeekdal, waarin Provincie Limburg, gemeente Venray, Waterschap Peel en Maasvallei, LLTB en Staatsbosbeheer hebben afgesproken de natuurdoelen voor het Loobeekdal te realiseren. Financiering voor versterking van dit EHS-gebied ontbrak tot nog toe. Middels de nu overeengekomen natuurcompensatie wordt uitvoering van deze maatregelen mogelijk.

Bekijk hier de L1-reportage over de recente gebeurtenissen

Eindelijk oplossing voor Racecircuit de Peel