ENCI mag nog 25 jaar afgraven

9 september 2004

Update 03-06-2021:
Medio 2018 heeft ENCI de commerciële kalksteenwinning beëindigd. Medio 2020 is ook de laatste cementmolen stilgelegd, waarmee de productie van Maastrichts cement definitief is gestopt. De 125 ha grote groeve wordt al vanaf 2010 omgevormd tot een prachtig natuurgebied met een focus op natuur en recreatie. In 2020 is dit unieke stukje Nederland overgedragen aan Natuurmonumenten die het beheer ervan voor haar rekening neemt.

ENCI mag nog 25 jaar afgraven

Milieufederatie: provincie houdt geen rekening met rapport milieu-effecten

25 jaar langer afgraven van de St. Pietersberg strookt niet met de visie van de Milieufederatie. Wij zijn voorstander van beëindiging van de mergelwinning bij afloop van de huidige vergunning in 2010.

Verder afgraven van de berg leidt tot beperking van de natuurontwikkeling ten zuiden van Maastricht, aantasting van de luchtkwaliteit, geluid- en stankoverlast en grootschalige grondwateronttrekkingen met mogelijke verdrogingseffecten.

Het plan van gedeputeerde Vestjens is gemaakt zonder inzicht te hebben in de effecten op natuur en milieu. In het kader van de vergunningaanvraag voor diepe winning, is het bedrijf verplicht om een rapport te maken over de effecten op natuur en milieu. De provincie heeft drie maanden geleden het Milieu Effect Rapport (MER), dat de ENCI heeft opgesteld, niet aanvaard. De provincie concludeerde dat “het rapport op wezenlijke onderdelen niet voldoet aan de gegeven richtlijnen en onjuistheden bevat”. Het nieuwe, aangepaste MER is nog niet voorhanden. Onze conclusie is dat gedeputeerde Vestjens DE MER-PROCEDURE NIET SERIEUS NEEMT en niet alle belangen even zwaar laat meewegen.

Vestjens wil een verandering stimuleren van zware industrie naar een bedrijf dat zich vooral bezighoudt met onderzoek naar nieuwe technieken voor delfstoffenwinning. “Dat zou goed passen binnen de toekomstige technologische top-regio Zuid-Limburg᾿.

De Milieufederatie onderschrijft het streven om nieuwe technieken te ontwikkelen en te onderzoeken. Wij vinden echter dat de onderzoeken zich niet moeten concentreren op andere technieken voor delfstoffenwinning, maar op ALTERNATIEVEN VOOR HET TRADITIONELE ‘CEMENT’. Er moet gezocht worden naar andere materialen om cement te maken of een vergelijkbaar product. Zolang de delfstof mergel gewonnen mag worden, zal het onderzoek naar nieuwe technieken en nieuwe materialen ter vervanging van de traditionele cement marginaal zijn. Juist in dat onderzoek zou extra geld en inspanning moeten worden gestoken.

Veder vinden wij de termijn van 25 jaar te lang. Wij hechten weinig waarde aan het vastleggen van afspraken in een convenant, omdat dit geen enkele zekerheid biedt. Afspraken op basis van goede wil en vertrouwen zijn erg broos en bieden absoluut geen zekerheid voor over 25 jaar.

Door nu te kiezen voor de variant van nog eens 25 jaar mergelwinning, zadelen we toekomstige generaties op met een probleem dat we blijkbaar nu niet opgelost krijgen.

Over 25 jaar zal opnieuw discussie plaatsvinden over verder afgraven van de St. Pietersberg.

Tags: