Energieakkoord in cruciale fase, nú leiderschap nodig

23 juni 2014

Energieakkoord in cruciale fase, nú leiderschap nodig

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties zeggen dat nú leiderschap nodig is om de doelstellingen uit het vorig jaar gesloten Energieakkoord te halen. Dit zeggen zij in reactie op de eerste rapportage over de voortgang van het Energieakkoord dat Ed Nijpels vandaag presenteerde als voorzitter van de borgingscommissie die toeziet op de naleving van de gemaakte afspraken.

Een aantal belangrijke hobbels moeten nú worden genomen, aldus de organisaties. ‘We zien dat daar op dit moment te weinig vooruitgang wordt geboekt. Het is daarom cruciaal dat werkgevers, decentrale overheden en niet in de laatste plaats de verantwoordelijke bewindslieden voortvarend doorgaan met het uitvoeren van de afspraken.’

Zij zijn verder van mening dat de ambities van het akkoord stevig zijn en de tijd kort, dus van een vertraging mag geen sprake zijn. Bij het sluiten van het energieakkoord eind augustus 2013 kwalificeerden de milieuorganisaties en groene werkgevers het akkoord als een noodzakelijke impuls voor de groene economie, maar ook als een compromis. Na negen maanden is er hard gewerkt aan de uitvoering en op deelonderwerpen is belangrijke vooruitgang geboekt, zoals de vervroegde sluiting van oude kolencentrales die bijna rond is, de structuurvisies wind op land en wind op zee en de subsidieregeling voor isolatie in de huursector. Toch loopt de uitvoering van het Energieakkoord op cruciale onderdelen achter. Dat betekent dat de doelstellingen om 15.000 nieuwe banen, 14 procent duurzame energie en 100 PJ energiebesparing in 2020 te creëren, in gevaar komen.

Werkgelegenheid

Zo is het creëren van werkgelegenheid een belangrijke doelstelling uit het Energieakkoord. Bedrijven en burgers moeten daarvoor duidelijkheid hebben van de overheid zodat zij durven investeren. Dan ontstaat dynamiek in bijvoorbeeld de bouw- en installatiebranche en uiteindelijk werkgelegenheid. Nu Minister Kamp de mogelijkheid openhoudt om de subsidieregeling voor duurzame energie in de toekomst ook te gebruiken voor projecten in het buitenland, is dat in strijd met de afspraak uit het Energieakkoord om juist de Nederlandse economie een impuls te geven met duurzame investeringen.

Wind op zee

Windmolens op zee zouden al in 2020 een substantiële bijdrage moeten leveren aan schone energie. Half april kondigde Minister Kamp een tijdelijk uitstel aan in de vergunningverlening van windmolenparken op zee. Om in 2020 een bijdrage te kunnen leveren aan de schone energiemix is uitstel feitelijk onmogelijk. We kunnen ons geen vertraging veroorloven, willen we de doelstellingen van het Energieakkoord halen, zeggen de natuur- en milieuorganisaties. We vragen van alle partijen om dit uitstel ongedaan te maken.

Energiebesparing industrie

Ook van energiebesparing in de energie-intensieve industrie komt tot nu toe weinig terecht, terwijl in het akkoord is afgesproken om een flink deel van de voorgenomen energiebesparingsdoelstelling te verwezenlijken in deze sector. Uit analyses blijkt dat de energie-intensieve industrie besparingsopties laten liggen waardoor het besparingstempo al jaren terugloopt. Convenanten tussen het bedrijfsleven en de overheid hierover worden matig nageleefd, terwijl de bedrijven wel fiscale voordelen genieten. Vooral de brancheorganisaties staan op de rem.

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties zijn: Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds, de Natuur en Milieufederaties, De Groene Zaak, Duurzame Energie Koepel en Nederland Krijgt Nieuwe Energie.

Energieakkoord in cruciale fase, nú leiderschap nodig