Europese Kaderrichtlijn Water – niet haalbaar en onbetaalbaar

25 januari 2007

Europese Kaderrichtlijn Water – niet haalbaar en onbetaalbaar

Kiezen voor een mooier Limburg.

De Milieufederatie stuurt de komende weken samen met andere Limburgse groene partijen een aantal nieuwsflitsen naar aankomende PS-leden. Hieronder vindt u de tekst van de eerste nieuwsflits.

Meer informatie: www.kiezenvooreenmooierlimburg.nl

Wie beweert dit? Toch niet de 97 % van de Nederlandse huishoudens die schoon water “belangrijk” tot “zeer belangrijk” vindt en daar € 90-105 extra per jaar voor over heeft? Bovendien worden al veel kosten gedekt door bestaand en reeds voorgenomen beleid. De kosten van de EKRW moeten derhalve niet overdreven worden door de tegenstanders van een gezond waterbeheer. Voldoende, schoon en veilig water kost weliswaar het een en ander, maar kent ook vele baten. Zo veel zelfs dat de lusten zwaarder wegen dan de lasten.

  • Landbouw, visserij, industrie, waterrecreatie en huishoudens profiteren van schoon water. Er is weinig verbeelding voor nodig dat bij de productie van voedsel door de landbouw schoon water essentieel is voor het de kwaliteit van het eindproduct. Vanzelfsprekend is de visserij, ook hobbymatig, sterk gebaat bij schoon water. Dat geldt ook voor de inname van water voor industriële doeleinden. De recreatiesector kan zelfs nog een forse groei tegemoet zien, als de waterkwaliteit verder toeneemt. En als het water schoon is hoeven de huishoudens minder te betalen voor de reiniging ervan. Dus: iedereen vaart er wel bij.
  • Door te zorgen voor schoon water, dus voorkomen dat water vuil wordt, neemt de zelfreinigende werking van water sterk toe. Bij incidentele verontreiniging is het systeem dan ook veel beter in staat dit op te vangen. Bovendien zal het natuurlijke ecosysteem van het water zich op een veel natuurlijkere manier kunnen ontwikkelen, wat de biodiversiteit doet toenemen.
  • Schoon water heeft voor inwoners vooral een gevoelswaarde. Ze hechten waarde aan schoon water, voor zichzelf en voor komende generaties. Daardoor ligt de waarde van onroerend goed in een omgeving met schoon water gemiddeld 15 % hoger dan elders. Iets concreter zijn voor de verschillende gebruikers van voldoende, schoon en veilig water de baten als volgt aan te geven (bron: De baten boven water – de andere kant van de Kaderrichtlijn Water – februari 2006):

Inwoner: Grond en onroerend goed stijgen in waarde; meer werkgelegenheid door waterwerken en in de recreatie; veilig wonen en werken

Toerist en recreant: Niveau van aanbod van diensten wordt hoger; belevingswaarde neemt sterk toe; meer vissen voor vissers, meer dieren en planten om te zien; er kan overal veilig gezwommen worden.

Natuur en landschap: Minder verdroogde natuur, meer biodiversiteit, veilig stellen natuur ook voor komende generaties, toenemende omgevingskwaliteit voor wonen en werken

Boeren: Schoon drinkwater voor vee, schoon gietwater voor land- en tuinbouw, meer blauwe diensten, meer kansen voor biologische landbouw, streekproducten en inkomsten uit recreatie

R&T-sector: Minder algenbloei in jachthavens, meer toeristen en hogere inkomsten per bezoeker.

Drinkwaterbedrijf: Goedkopere zuivering

Waterschappen: Minder onderhoud aan kunstwerken en waterlopen

Overheid: Internationale verplichtingen worden nagekomen; investeren in de KRW betekent dan vermijden van boetes door EU; meer werkgelegenheid, meer publiek-private samenwerking, minder import van gebiedsvreemd water, meer belastinginkomsten door hogere WOZ-waarde

Europese Kaderrichtlijn Water

Tags: