Europese subsidieregeling stimuleert burgerparticipatie bij inrichting platteland

8 april 2015

Europese subsidieregeling stimuleert burgerparticipatie bij inrichting platteland

In maart heeft de Provincie Limburg de Europese subsidieregeling Leader voor Limburg opengesteld. De komende vijf jaar is 2,1 miljoen euro beschikbaar voor projecten die samenwerking en burgerparticipatie stimuleren bij de inrichting van het platteland. De regeling is bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden die een zogenaamde Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) opstellen. Zulke plannen kunnen tot en met 15 mei worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Limburg.

Wat is Leader?

Leader is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten, die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap.

Doel is dus burgerparticipatie, het stimuleren van initiatieven van de eigen bevolking. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën.

De projecten dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Leader wil vooral samenwerking stimuleren. Individuele projecten kunnen daarom alleen worden ingediend als onderdeel van een LOS, een Lokale Ontwikkelings Strategie. In Limburg is in deze Leader-periode geld beschikbaar voor maximaal twee van zulke lokale LOS-plannen. Vergeleken met andere Europese subsidieregelingen heeft Leader bescheiden middelen. Voor Limburg is voor de totale periode ruim 1 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De Provincie legt daar nog eens hetzelfde bedrag aan co-financiering bij.

De regeling loopt tot 1 januari 2020. De voorstellen moeten voor 15 mei 2015 bij Gedeputeerde Staten worden ingediend. Advies voor het opstellen van een voorstel staat in het Openstellingsbesluit. Meer achtergrondinformatie over Leader staat op de landelijke site website: www.netwerkplatteland.nl/gebieden/leader. Uiterlijk september 2015 neemt GS een besluit over het vaststellen van de voor Leader gekozen LOS-plannen.

Europese subsidieregeling stimuleert burgerparticipatie bij inrichting platteland