Flexibiliteit toverwoord in provinciale Natuurvisie Limburg

16 augustus 2016

Flexibiliteit toverwoord in provinciale Natuurvisie Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) wijst samen met andere provinciale natuurorganisaties in een zienswijze op het gevaar dat de natuurdoelen in de Natuurvisie Limburg 2016 niet tijdig gehaald worden. De nog steeds slechte toestand van de Limburgse natuur vraagt om meer ambitie van de provincie.

De Natuurvisie Limburg 2016 (nu nog in de ontwerpfase) kent twee centrale doelen, namelijk behoud en herstel van de biologische diversiteit en vermaatschappelijking van natuur. De Provincie Limburg wil deze doelen realiseren met minder geld. De bezuiniging kan behaald worden, aldus de provincie, door flexibel om te gaan met natuurbegrenzingen en -doeltypen en door een soberder inrichting van natuurgebieden.Natuurbeleid is enkele jaren geleden gedecentraliseerd naar de provincies en dat is gepaard gegaan met minder financiële middelen dan in het verleden.

Provinciale Staten van Limburg hebben in december 2013 besloten om – in afwijking van het bestuursakkoord met het Rijk – géén extra eigen middelen in te zetten voor de realisatie van de provinciale natuur- en landschapsdoelen. Dit betekent dat er voor deze coalitieperiode (t/m 2019) een aanzienlijk financieel tekort is. De provincie geeft in de Natuurvisie Limburg 2016 een aantal maatregelen aan die nochtans moeten leiden tot het halen van de natuurdoelen.

Een van de maatregelen is dat bij de ontwikkeling van nieuwe natuur de provincie niet meer inzet op grondverwerving, maar dat de grond bij voorkeur bij de eigenaar blijft. Die moet de nieuwe natuur zelf gaan ontwikkelen in samenspraak met de overheid. Daarbij wordt flexibel omgegaan met de grenzen en natuurdoeltypen.

Een ander voorstel is dat de begrenzingen van de goudgroene natuur – zoals opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 – zo nodig worden losgelaten om de realisatiekansen te vergroten. Dit houdt in dat goudgroene natuur kan worden ‘ingeruild’ tegen zilveren natuur waardoor deze natuur minder bescherming krijgt. Die flexibiliteit is een negatieve ontwikkeling volgens de natuur- en milieuorganisaties en betekent dat het gevaar levensgroot is dat de natuurdoelen niet (tijdig) gehaald zullen worden en van mindere kwaliteit zullen zijn dan eerder beoogd. Meer ambitie tonen ten aanzien van de kwaliteit van de natuur in onze provincie is wenselijk, zo benadrukken de NMF Limburg en de andere provinciale natuurorganisaties in hun zienswijze.

Flexibiliteit tover woord provinciale Natuurvisie Limburg