Gedoogbesluit door Milieufederatie aangevochten

27 januari 2004

Gedoogbesluit door Milieufederatie aangevochten

Verzet tegen gedoogbesluit van Gedeputeerde Staten tegen uitbreiding van rangeeractiviteiten Chemelot-terrein

Gedeputeerde Staten van Limburg
T.a.v. het cluster Rechtsbescherming
Afdeling AJZ
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Roermond : 22 januari 2004
Betreft : nummer 03/50148
Behandeld door : dhr. drs. H. Bemelmans
Nummer/ Kenmerk : 04-04 / KP / 272.311

Geacht College,

Momenteel ligt ter visie het gedoogbesluit om vooruit te mogen lopen op de nog niet van kracht zijnde veranderingsvergunning voor het wijzigen en uitbreiden van rangeeractiviteiten op het Mauritscomplex (Chemelot).

De Stichting Milieufederatie Limburg maakt bezwaar tegen dit gedogen omdat de veranderingsvergunning nog niet van kracht is en er onduidelijk is of de vergunning in haar ontwerpvorm zal worden vastgesteld. Tegen de ontwerpvergunning zijn ons inziens op goede gronden bezwaren ingediend door omwonenden en door de gemeente Sittard-Geleen. De Milieufederatie onderschrijft het gestelde door deze partijen, dat onvoldoende zicht bestaat op het effect van de maatregelen die technisch mogelijk zijn om de geluidssituatie en het externe risico binnen aanvaardbare grenzen te houden, met name ook in de nachtelijke uren. Daarnaast is de stelling van de Provincie Limburg aanvechtbaar als wordt gesteld dat de toename van het aantal treinbewegingen niet zal leiden tot een onaanvaardbare vergroting van het geluidniveau en het externe risico.

Zolang deze stellingen niet naar behoren zijn onderbouwd en een uitspraak hierover nog niet is gedaan – waarbij wij verwachten dat de omwonenden zich tot de Raad van State zullen wenden – is het prematuur en onzorgvuldig te gedogen.

Een tweede bezwaar is dat het gedoogbesluit strijdig is met het gedoogbeleid van de provincie zelf.

Voor gedoogsituaties hanteert de provincie een terughoudend beleid. Daaronder valt niet het gedogen op basis van uitsluitend bedrijfseconomische motieven, zoals in dit

geval aan de orde is. Raillion kan een aanmerkelijke efficiëntieverbetering bereiken in het spoorvervoer van de site Chemelot. De directe aanleiding om nu reeds de beoogde wijziging toe te staan is gelegen in het feit dat de spoordienstregeling centraal wordt beheerd en dat daarin slechts enkele keren per jaar aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Indien 15 december j.l. niet als ingangsdastum was benut, had Raillion maanden op de volgende gelegenheid moeten wachten. Dit kan echter geen reden zijn om dan maar een gedoogbesluit te nemen.

Wat betreft het gedogen van piekgeluiden wordt een koppeling gemaakt met de ontwerp-milieuvergunning, in die zin dat er voor 1 april a.s. een akoestisch onderzoeksrapport ter goedkeuring aan u moet worden voorgelegd. Het rapport heeft betrekking op te nemen maatregelen en de haalbaarheid ervan.

Indien er al gedoogd zou moeten worden, moet dit zoveel mogelijk in omvang en tijd worden beperkt. De Milieufederatie is daarom van mening, dat de termijn tot 1 april a.s. veel te ruim is. U geeft immers aan dat er al bij de voorgenomen melding Wet milieubeheer bleek, dat de norm voor piekgeluid werd overschreden. Waarom krijgt de aanvrager dan zoveel tijd om een rapport te laten opstellen?

Wellicht ten overvloede zij vermeld, dat de Milieufederatie het voornemen om te komen tot een verplaatsing van rangeeractiviteiten van het NS-emplacement Sittard naar Chemelot onderschrijft. Wij gaan nog steeds ervan uit dat hierdoor een verbetering van de milieusituatie in Sittard kan worden bereikt zonder dat er sprake zal zijn van een toename van overlast voor Krawinkel. Wij wijzen erop dat dit bij de gesprekken in het kader van het MIT-Westelijke Mijnstreek door de deelnemende partijen steeds als uitgangspunt is gehanteerd. Er kan geen sprake zijn van verplaatsing van het probleem, waardoor in Krawinkel de woon- en leefsituatie zou verslechteren. Wij dringen erop aan te handelen naar dit uitgangspunt.

Stichting Milieufederatie Limburg

ir. H.K. Vijverberg- directeur

namens deze: drs. H.J. Bemelmans – beleidsmedewerker

Tags: