Geef je op voor de cursus Natuurbeschermingswet

25 februari 2009

Geef je op voor de cursus Natuurbeschermingswet

De cursus vindt plaats op dinsdagavond 24 maart aanstaande van 19.45 tot 21.45 uur in het GroenHuis, Godsweerderstraat 2 te Roermond, op enkele minuten lopen van het NS-station. Wim van Opbergen van Werkgroep Behoud de Peel is hoofdspreker van deze cursus.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door vóór 18 maart aanstaande een e-mail te sturen met daarin je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie) via sml@milieufederatielimburg.nl. Per telefoon aanmelden kan ook, tel. 0475- 386410. Deelname is gratis.

Doel van de cursus is om te provincie te bewegen tot een toets aan de Natuurbeschermingswet. Deze toets is met name van belang voor uitbreidingen van veehouderijbedrijven, waarbij de ammoniakuitstoot toeneemt. Het gaat dan om die bedrijven die een berekenbare toename van de ammoniakdepositie veroorzaken op een Vogelrichtlijngebied, Habitarichtlijngebied of beschermd natuurmonument. Doorgaans liggen deze bedrijven op een afstand van 5 tot 10 km van een natuurgebied. Omdat deze toets enkel en alleen plaatsvindt indien derden er om vragen, wil de Milieufederatie middels deze cursus handvatten geven om de provincie tot deze toets te bewegen, om zo ergere schade aan natuurgebieden te voorkomen.

In de cursus komt aan bod:

  • welke de genoemde gebieden zijn;
  • of een bedrijf binnen de invloedssfeer van een door de Nb-wet beschermd natuurgebied ligt;
  • hoe je kunt zien dat de emissie toeneemt (in de ontwerp Wm-vergunning bij de gemeente);
  • hoe je een melding doet bij GS inzake de vergunningplicht Nb-wet, bij die bedrijven die binnen 10 km van een betreffend gebied liggen en waarvan de emissie toeneemt, wat te doen wanneer GS niet juist handelt na de melding c.q. zienswijze.

Kader:

Voor vele Limburgse natuurgebieden geldt dat de stikstofdepositie veel hoger is dan de natuur kan verdragen. De ammoniakuitstoot van agrarische bedrijven moet daarom flink omlaag, want die is voor verreweg het grootste deel verantwoordelijk voor die te hoge stikstofneerslag.Gemeenten verlenen echter nog heel vaak milieuvergunningen aan veehouderijbedrijven waarbij de ammoniakuitstoot toeneemt. In het algemeen is daar weinig aan te doen, omdat de Nederlandse Wet ammoniak en veehouderij dat gewoon toestaat.

Er zijn echter drie soorten natuurgebieden die een speciale bescherming hebben gekregen: beschermde natuurmonumenten en de gebieden die vallen onder de Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn. Die bescherming staat boven de Nederlandse ammoniakwet.

Sinds 1 februari ’09 is de provincie -via de Natuurbeschermingswet- daarvoor het bevoegd gezag. De provincie controleert/handhaaft de Natuurbeschermingswet echter niet. Ze komt pas in actie wanneer daar door iemand om gevraagd wordt! De provincie hanteert het zogenaamde ‘piep-systeem’: wanneer niemand ‘piept’ doet ze niets.

Er zijn inmiddels diverse uitspraken van de Raad van State dat vanwege de al veel te hoge stikstofdepositie (de zogenaamde ‘achtergronddepositie’) de depositie op beschermde natuurmonumenten en in aanwijzing zijnde Habitatrichtlijngebieden vanuit veehouderijbedrijven helemaal niets meer mag toenemen.Die depositie van een veehouderij is met een berekeningsmodel te berekenen tot op een afstand van 5 tot 10 km van de rand van het natuurgebied, afhankelijk van de hoeveelheid ammoniak die het bedrijf uitstoot.

Kort samengevat:

Toename van ammoniakuitstoot is binnen 5-10 km van beschermde natuurmonumenten, Vogelrichtlijngebieden en in aanwijzing zijnde Habitarichtlijngebieden niet toegestaan. Vanwege het genoemde ‘piepsysteem’ dient dit echter wel door een belanghebbende natuur- of milieugroep aan de provincie gemeld te worden.Het is overigens niet de bedoeling om alle veehouderijen ‘op slot’ te zetten. Werkgroep Behoud de Peel heeft altijd toenames van de directe depositie op de Peel geaccepteerd (tot een maximum van 300 mol), op voorwaarde dat de depositie elders in het gebied minstens evenveel afnam, d.m.v. intrekking van een vergunning: het zgn. salderen. Het is de bedoeling dat dit mogelijk blijft. Daartoe dient er wel een goed Natura2000-ammoniakplan te komen. Op dit moment is zo’n plan in voorbereiding.

Geef je op voor de cursus Natuurbeschermingswet