Geen nieuwe kerncentrale in Nederland

14 februari 2006

Geen nieuwe kerncentrale in Nederland

Energiebesparing krijgt te weinig aandacht volgens Milieufederaties

De 12 provinciale Milieufederaties vinden geen enkele locatie in Nederland geschikt voor de vestiging van een nieuwe kerncentrale. “In een zo dichtbevolkt gebied is het veiligheidsrisico onaanvaardbaar hoog᾿, stellen de federaties. Zij vinden het gemak waarmee staatssecretaris Van Geel van milieu in het televisieprogramma Buitenhof drie potentiële locaties voor een tweede kerncentrale benoemt (Vlissingen, Tweede Maasvlakte en Eemsmond) onbegrijpelijk. De suggestie dat de staat de financiële risico’s van een dergelijke veiligheidssituatie zou moeten afdekken, omdat anders kernenergie voor marktpartijen onbetaalbaar wordt, vinden zij onaanvaardbaar.

In het programma Buitenhof lichtte Van Geel de mogelijke maatregelen toe in de strijd tegen de klimaatverandering. De Milieufederaties ondersteunen de eerste stappen die Van Geel in zijn gedachtengang zet: “Eerst gaat het om energiebesparing, energiebesparing en nog eens energiebesparing, en vervolgens gaat het om kansen op duurzame energie zoals windenergie, zonne-energie en biomassa.᾿ Zij zijn het ook van harte eens met zijn stellingname ten aanzien van eventuele nieuwe kolencentrales: “Alleen als het kolenvergassers zijn en dan in combinatie met opslag van CO2. Daar zullen we Van Geel graag aan houden.᾿

Een gezonde discussie over de voordelen én de nadelen van kernenergie willen de Milieufederaties zeker niet uit de weg gaan. “Innoveren is zeer noodzakelijk en discussie is daarbij een onmisbaar ingrediënt. Wij menen echter dat wij zeer sterke argumenten hebben tegen kernenergie. Alleen al het veiligheidsargument maakt deze discussie op Nederlandse schaal in feite zinledig. Tot nog toe waren voor- en tegenstanders het over dat laatste eens. Lees de rapportages van het Rathenau-Instituut en ook de Energienota er maar op na. Van Geel ging in Buitenhof met zijn pleidooi voor kernenergie als onmisbaar ingrediënt bij de bestrijding van het klimaatprobleem volledig voorbij aan dit centrale argument tegen uitbreiding van het nationaal kernenergie potentieel. ᾿

Energiebesparing als optie krijgt niet de serieuze aandacht die zij verdient. “Zwaaien met een of twee nieuwe kerncentrales haalt in feite de druk van daadwerkelijke energiebesparing af, en is ook daarom heel onverstandig᾿, aldus de milieufederaties. Zij geven aan dat er voldoende besparingsmogelijkheden zijn, die echter niet zonder druk gerealiseerd zullen worden. Er zijn voldoende mogelijkheden om binnen zes jaar de energie die een nieuwe energiecentrale van 1000 MW opwekt, uit te sparen. Dat kan met vermindering van standby-verliezen, meer spaarlampen, zuinige huishoudelijke en kantoorapparatuur en efficiënte motorsystemen. Recentelijk heeft het bureau Ecofys voor de Zeeuwse Milieufederatie laten zien dat Zeeland de komende decennia het klimaatprobleem helemaal kan oplossen zonder kernenergie. Efficiency, recycling in combinatie met de inzet van duurzame energie biedt uitkomst. Ook voor de andere provincies.

Naast het veiligheidsrisico kent kernenergie nog een reeks andere nadelen die deze optie, om met de woorden van Van Geel te spreken, niet duurzaam maken: er is nog maar voor 40 jaar primair uranium voorhanden; voor het afvalprobleem (gevaarlijk voor mens en dier gedurende 240.000 jaar) is geen oplossing; voor de afbraak van kerncentrales die aan hun levenseinde zijn, wordt geen geld gereserveerd; zonder overheidssubsidies en -zekerstellingen is kernenergie onbetaalbaar.

Tags: